Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Překážky v práci – 1. díl


Bc. Michaela Hauzarová
28. 8. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanci náleží dva dny volna na vlastní svatbu, náhrada mzdy však náleží pouze za jeden.

Foto: 123RF

 

V životě nastanou situace, kdy není možné plnit pracovní povinnosti jako obvykle. Víte, za jakých okolností mají zaměstnanci nárok na pracovní volno a náhradu mzdy, pokud kvůli překážkám na své straně nemohou pracovat?


 
Překážkou v práci se rozumí nemožnost či obtížnost plnění pracovněprávního závazku. Překážky v práci, které brání výkonu práce zaměstnance mohou vzniknout jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele. V dnešní první části článku se zaměříme na překážky v práci na straně zaměstnance, v jakých případech a za jakých podmínek vzniká zaměstnanci nárok na pracovní volno a náhradu mzdy.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci ze strany zaměstnance upravuje zejména zákoník práce (dále jen „ZP“), jiné důležité osobní překážky jsou upraveny i v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
 1. Důležité osobní překážky
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance po dobu:
 • jeho dočasné pracovní neschopnosti,
 • karantény,
 • mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • ošetřování dítěte mladšího deseti let nebo jiného člena domácnosti,
 • poskytování dlouhodobé péče v souladu se zákonem o nemocenském pojištění, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží zaměstnanci za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného výdělku.
 1. Jiné důležité osobní překážky
Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci volno, a to nejméně ve stanoveném rozsahu. Ve stanovených případech má zaměstnanec nárok i na náhradu mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Dále se podíváme na okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

Vyšetření nebo ošetření

Zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření není možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu, kterou by zaměstnanec potřeboval k poskytnutí zdravotní péče v zařízení nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance.

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

Znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, a to zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

Svatba

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na jeden den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

Narození dítěte

Pracovní volno se zaměstnanci poskytne na nezbytně nutnou dobu:
 1. s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
 2. bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu zaměstnavatel poskytne zaměstnanci:
 1. dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 2. jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 3. nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Doprovod

 1. Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu:
  • s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
  • bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
 2. Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce.
 3. Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu.

Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se zaměstnanci poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

Vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.

Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Překážky z důvodu obecného zájmu

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.
 • Výkon veřejné funkce
Výkonem veřejné funkce se rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, kterou je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu či člena zastupitelstva územního samosprávního celku nebo přísedícího.

Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce, nestanoví-li jiný právní předpis jiný rozsah uvolnění.
 1. Výkon občanské povinnosti
Výkonem občanských povinností se zejména rozumí účast svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.
 1. Jiné úkony v obecném zájmu
Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu přísluší zaměstnanci včetně náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k:
 • výkonu funkce člena odborové organizace, rady zaměstnanců nebo volební komise, vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců, orgánů právnické osoby voleného za zaměstnance apod.,
 • výkonu jiné odborové činnosti zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech,
 • účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu pěti pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody,
 • činnosti dárce při odběru krve a při aferéze přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,
 • činnosti dárce dalších biologických materiálů přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci,
 • činnosti zaměstnance při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti přísluší pracovní volno v rozsahu nejvýše 12 směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Kratší části jednotlivých směn, ve kterých bylo poskytnuto pracovní volno, se sčítají,
 • činnosti člena Horské služby a fyzické osoby, která na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
 • činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však tři týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež,
 • činnosti zprostředkovatele a rozhodce při kolektivním vyjednávání přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,
 • činnosti dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše deset směn (pracovních dnů) v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele,
 • činnosti dobrovolného zdravotníka Červeného kříže při zajišťování zdravotního dozoru při sportovní nebo společenské akci přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele,
 • činnosti při organizované zájmové tělovýchovné, sportovní nebo kulturní akci a nezbytné přípravě na ni; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
 1. Pracovní volno související s brannou povinností
Náhradu mzdy nebo platu za pracovní volno související s brannou povinností podle ZP hradí ve výši průměrného výdělku příslušný vojenský správní úřad.
 1. Překážky v práci z důvodu školení nebo jiné formy přípravy nebo studia. Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu.
Zaměstnanec má povinnost uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečných průtahů. Překážku v práci je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat. Ke splnění této povinnosti jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.


Související článek:
Překážky v práci – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Krizové ošetřovné se rozšířilo i na další příbuzné

5. 5. 2021 | Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji tedy půjde o prarodiče či tetu a strýce. Splnění podmínky příbuznosti se dokládá čestným prohlášením v části B tiskopisu žádosti o dávku ošetřovného.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Gabriela Beranová
Externí zpracování účetnctví.
www.ucetniberanova.cz

Mercedes store
Online nákup autodílů, doplňků, dárků nejen pro auto.
www.mercedes-store.com

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,68 Kč
-0,165 Kč
21,30 Kč
-0,136 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru