Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odvolání podle daňového řádu


Ing. Michal Kadlec
5. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Odvolání proti rozhodnutí správce daně lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž se odvoláváme.

Foto: 123RF

 

Mnohdy dostaneme od správce daně rozhodnutí, s nímž nesouhlasíme. Řešením této situace je podání odvolání – jak ale na to? Více se o postupu podání odvolání dočtete v dnešním článku.


 
Pokud správce daně vydá nějaké rozhodnutí, poplatník by většinou měl mít možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Poplatník se nemůže odvolat, pokud by zákon stanovil, že v konkrétních případech není odvolání přípustné. Odvolat se nemůžeme např. proti rozhodnutí:
 • o nicotnosti rozhodnutí
 • odvolacího orgánu
 • o žádosti o prodloužení lhůty
 • o námitce
 • o prominutí daně (nebo příslušenství)
Dále se poplatník nemůže odvolat, pokud by odvolání směřovalo proti odůvodnění tohoto rozhodnutí a také proti rozhodnutí označeného jako „výzva“, kterým by správce daně vyzýval příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností (pokud by zákon nestanovil jinak, samostatně se nelze odvolat).

Komu a kdy se odvolání zasílá

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je tímto odvoláním napadeno, a lze ho podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Tato 30denní lhůta začíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo k doručení rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak. To znamená, že jsme povinni plnit to, co je v rozhodnutí správce daně stanoveno – bez ohledu na to, zda se odvoláme nebo neodvoláme.

Vady poučení rozhodnutí o možnostech odvolání

Každé rozhodnutí správce daně musí obsahovat následující poučení:
 • zda je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat,
 • v jaké lhůtě je možné odvolání podat,
 • u kterého správce daně se odvolání podává,
 • že odvolání nemá odkladný účinek (pokud nemá).
Pokud rozhodnutí správce daně vykazuje vady v poučení o možnostech odvolání, konkrétně:
 • poučení úplně chybí,
 • poučení je neúplné,
 • poučení je nesprávné (neodpovídá např. zákonu),
lze se odvolat do 30 dnů ode dne doručení opravného rozhodnutí (opravy zřejmých nesprávností – bylo-li vydáno) – nejpozději však do třech měsíců ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Příklad

Pokud by správce daně ve svém rozhodnutí uvedl správně, jak se můžeme odvolat, máme na odvolání pouze 30 dní. Pokud by ale správce daně pochybil a poučení o odvolání např. vůbec neuvedl, máme na odvolání tři měsíce.

Je-li v poučení správce daně připuštěno odvolání i tehdy, kdy je zákon nepřipouští – a je-li toto odvolání podáno – řízení o odvolání se zastaví.

Příklad

Správce daně poskytne v rozhodnutí poučení o tom, že se můžeme odvolat (což bude v rozporu se zákonem). My se tedy odvoláme, ale správce daně se naším odvoláním „zabývat nebude“, protože ze zákona je takovéto odvolání nepřípustné (i když nám správce daně tvrdil něco jiného).

Je-li v poučení chybně přiznán odkladný účinek odvolání (v případě, kdy jej zákon nepřiznává), má včas podané odvolání odkladný účinek.

Může se poplatník vzdát práva odvolání?

Příjemce rozhodnutí se může svého práva na odvolání vzdát, a to až do uplynutí odvolací lhůty. Dnem vzdání se práva na odvolání nabývá toto rozhodnutí právní moci.

Změny v odvolání

Odvolatel může své odvolání měnit, doplňovat nebo i vzít zpět, a to až do doby, než je rozhodnutí o odvolání vydáno. Dnem zpětvzetí odvolání nabývá právní moci původní rozhodnutí.

Náležitosti odvolání

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací / číslo platebního výměru / jiná jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž se odvoláváme,
 • důvody, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadaného rozhodnutí,
 • důkazní prostředky o skutečnostech tvrzených v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Vady odvolání

Obsahuje-li podané odvolání vady, které brání řádnému projednání věci, vyzve správce daně odvolatele k doplnění podání s poučením, v jakém směru musí být doplněno, a stanoví pro to přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. Odstraní-li odvolatel tyto vady, platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas – v opačném případě správce daně odvolací řízení zastaví.

Postup správce daně prvního stupně

Správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno:
 • rozhodne o odvolání sám, pokud mu v plném rozsahu vyhoví,
 • rozhodne o odvolání sám, pokud mu vyhoví pouze částečně a ve zbytku ho zamítne,
 • odvolání zamítne a zastaví odvolací řízení, pokud je podané odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po lhůtě.
Pokud správce daně nemůže posoudit všechny údaje uvedené v odvolání z výsledků již provedeného řízení, řízení o nezbytné úkony doplní. Pokud správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o odvolání nerozhodne sám, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu.

Postup odvolacího orgánu

Pokud s rozhodnutím o odvolání správce daně (prvního stupně) nesouhlasíme, můžeme se odvolat ještě jednou, a to k odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem je správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který napadené rozhodnutí vydal. Tímto odvolacím orgánem je pro všechny poplatníky Odvolací finanční ředitelství v Brně.

Odvolací orgán přezkoumává odvoláním napadené rozhodnutí vždy v rozsahu požadovaném v odvolání – není však návrhy odvolatele vázaný, a to ani v případě, že v odvolání neuplatněné skutečnosti ovlivní rozhodnutí v neprospěch odvolatele. Vyjdou-li při přezkoumávání najevo nesprávnosti nebo nezákonnosti odvolatelem neuplatněné, které však mohou mít vliv na výrok rozhodnutí o odvolání, odvolací orgán je prověří.

Odvolací orgán může provádět dokazování k doplnění podkladů, případně může toto doplnění nebo i odstranění vad uložit správci daně (včetně stanovení přiměřené lhůty).

Provádí-li odvolací orgán dokazování, seznámí odvolatele se zjištěnými skutečnosti a důkazy a umožní mu, aby se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřil, popřípadě navrhl provedení dalších důkazů. Obdobně postupuje odvolací orgán v případě, kdy dospěje k odlišnému právnímu názoru než správce daně prvního stupně (a tato změna by ovlivnila rozhodnutí v neprospěch odvolatele). Odvolací orgán:
 • napadené rozhodnutí změní,
 • napadené rozhodnutí zruší a zastaví řízení,
 • odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
Odvolací orgán pak v odůvodnění svého rozhodnutí musí vypořádat všechny důvody, v nichž odvolatel spatřuje nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí.

Pokud odvolací orgán zjistí, že u správce daně prvního stupně jsou splněny podmínky pro rozhodnutí, může věc vrátit k rozhodnutí správci daně prvního stupně (spolu s odůvodněním a pokyny pro další řízení). Správce daně prvního stupně je vázán právním názorem odvolacího orgánu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat. Pokud nejsme s rozhodnutím správce daně stále spokojeni, museli bychom se obrátit na soud.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Samuel
28. 8. 2018 15:45:11
Prosím a který soud rozhoduje v I. stupni v případě, že je odvolací rozhodnutí u soudu napadeno? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Samuel
28. 8. 2018 15:36:24
Dobrý den, pokud odvolání trpí vadou a odvolatel je vyzván správcem daně k doplnění odvolání, přičemž ale správce daně neuvede v poučení dostatečně určitě, jak má být odvolání doplněno jak má odvolatel dále postupovat? Děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

JASPAR s.r.o.
účetnictví
www.jaspar.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru