Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

IBAN – mezinárodní číslo účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Tato norma byla v roce 2007 aktualizována a uvedena do souladu se standardem EBS204, který v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Banking Standards).
 
Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.
 
Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto:
 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky - kontrolní číslice (umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu, např. z důvodu překlepu)
  • max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky
 • číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby - elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)
Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že:
 • pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
 • pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu
Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku:

tuzemské bankovní spojení IBAN – elektronická forma IBAN – písemná forma
19-2000145399/0800 CZ6508000000192000145399 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710 CZ6907101781240000004159 CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.
 
Dnem vstupu ČR do Evropské unie (1. května 2004) se součástí českého právního řádu stalo „Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech“. Podle tohoto nařízení mají všechny banky povinnost uvádět číslo účtu ve formátu IBAN (a BIC kód banky, který je součástí mezinárodního bankovního spojení) na výpisu z účtu. Dále je banka povinna na požádání tyto údaje svému klientovi sdělit.
 
Obecně o BIC
Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362.
 
Mezinárodní formát bankovního spojení (IBAN a BIC)
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách v eurech ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001“ klade velký důraz na standardizaci platebního styku.
 
V této souvislosti ukládá následující povinnosti:
 • pro banky - uvádět na výpisu z účtu číslo účtu ve formátu IBAN a kód banky ve tvaru BIC
 • pro majitele účtů - informovat stávající i potenciální plátce o bankovním spojení svého účtu ve formátu IBAN a BIC na dokumentech používaných v přeshraničním platebním styku
 • pro plátce - používat na příkazech správný IBAN a BIC
Správné číslo účtu ve formátu IBAN (a BIC, který k němu patří), může poskytnout pouze banka, která tento účet vede. Pokud potřebujete zjistit IBAN, obraťte se na majitele účtu. Informativně můžete spočítat IBAN pomocí kalkulátorů na webových stránkách České národní banky.
 
Nesprávný IBAN může mít za následek to, že peníze dojdou na nesprávný účet, že platba proběhne se zpožděním, nebo že budete zatíženi vícenáklady.
 
IBAN a BIC na firemních dokumentech klientů bank
Z praxe vyplývá, že bankovní spojení v mezinárodním formátu (IBAN a BIC) je potřebné u všech plateb, nejen plateb za zboží a služby, ale např. také při placení různých poplatků, pokut, u plateb z a do zahraničí sociální povahy apod. Klientům bank se proto doporučuje uvádět na firemní tiskopisy (faktury, dopisní papír), další dokumenty (smlouvy apod.) a na informační materiály kromě čísla bankovního účtu v domácím formátu též BIC a IBAN.
 
Poplatky za přeshraniční platby, podpora používání mezinárodního formátu bankovního spojení
Z hlediska poplatků za přeshraniční platby (tj. platby mezi členskými státy EHP = země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko) v eurech, je důležité, že poplatky účtované bankou za přeshraniční platby v eurech jsou stejné jako poplatky účtované bankou za domácí platby v eurech.
 
Toto ustanovení přineslo zásadní změnu v zemích, které mají euro jako svoji domácí měnu, to je tam, kde existuje možnost srovnat přeshraniční platby s tuzemským platebním stykem. V České republice je tuzemský platební styk realizován v české měně, zatímco domácí platby v EUR jsou prováděny ve stejném režimu jako platby přeshraniční.
 
Z hlediska podpory používání IBAN a BIC je nutno počítat s tím, že banka může účtovat dodatečné poplatky, pokud klient nepoužije IBAN příjemce a BIC jeho banky u plateb do zemí EHP a do Švýcarska. To je hlavní důvod, proč zahraniční plátci požadují od klientů českých bank jejich bankovní spojení v mezinárodním formátu.
 
Totéž platí i opačně - pokud na příkazu k platbě do EHP nebo Švýcarska klient tuzemské banky toto bankovní spojení nepoužije, může být jeho účet zatížen dodatečnými výlohami z důvodu nepřesně zadaných platebních instrukcí. V některých případech dokonce může dojít i k odmítnutí platby.
 
IBAN při převodech ze států mimo EHP
Zahraničním partnerům mimo EHP lze nadále poskytovat číslo účtu jak v domácím formátu, tak ve formátu IBAN. Použití IBANu může s postupující automatizací zahraničního platebního styku zkvalitnit a urychlit i zpracování převodů ze států mimo EHP. Zemí, které používají IBAN, stále přibývá, samozřejmě se jedná převážně o evropské země.
 
IBAN v domácím platebním styku
Na základě diskusí mezi ČNB a Českou bankovní asociací bylo v roce 2003 rozhodnuto, že v domácím platebním styku (tj. pro transakce v Kč na území ČR) bude nadále používán domácí formát čísla účtu (tj. ve formě, kterou každý majitel účtu zná a používá - např. 19-12343/0100).
 
IBAN není tedy prozatím v domácím platebním styku používán. Banky mohou jeho používání svým klientům umožnit, ale v případě mezibankovních plateb předávaných prostřednictvím systému CERTIS musí banka použít domácí formát čísla účtu.
 
 

Zdroj: Česká národní banka
Vytvořeno: 12. 10. 2012

Rychlé zprávy

Kontrolujete si pravidelně doby důchodového pojištění?

13. 5. 2021 | Pokud jste zaměstnaní, měli byste si pravidelně kontrolovat, jestli vás zaměstnavatel přihlásil na ČSSZ k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal evidenční list důchodového pojištění. Je to důležité z hlediska nároku na čerpání dávek z těchto pojištění. Můžete si nechat vyhotovit informativní osobní list důchodového pojištění obsahující komplexní informace o získaných dobách důchodového pojištění, kde jsou uvedeny též údaje o tzv. náhradních dobách důchodového pojištění (doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.). Na jeho sestavení máte nárok jednou ročně. Lze si o něj požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Po jeho vyhotovení ho budete mít k dispozici na ePortálu ČSSZ nebo si ho můžete nechat zaslat do datové schránky či poštou.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Aleš Cichy
Vedení účetnictví a daňové evidence
tiscali.cz

K&M SVOBODOVI s.r.o.
Účetní společnost zabývající se účetními, daňovými a archivačními služ
www.kms-ucto.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,49 Kč
-0,085 Kč
21,02 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru