Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Živnostenský balíček pro rok 2020


Ing. Martina Truhlářová
9. 10. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2020 by se měly využívat pro legislativní změny týkající se podnikání pouze dva dny v roce, a to 1. duben a 1. červenec.

Foto: 123RF

chystase
 

Jednodušší a nižší daně, podpora rodinného podnikání nebo omezení statistických průzkumů. To jsou příklady novinek, které obsahuje tzv. živnostenský balíček, jenž by měl usnadnit podnikání v České republice. Ovšem je tomu skutečně tak?


 
Záměr živnostenského balíčku je jasný – usnadnit podnikání a život malým a středním podnikatelům. Řadu stávajících povinností by za ně měla řešit veřejná správa, a to pomocí sdílených dat a informací, které si stát může zajistit sám.

Ministerstvo financí se na balíčku chce podílet především zavedením vstřícného daňového prostředí pro osm milionů daňových poplatníku v ČR, čehož chce dosáhnout zavedením jediné platby pro malé živnostníky, nižším DPH na některé služby a novým intuitivním rozhraním online finančního úřadu pod názvem Moje Daně.

Toto podnikatelské desatero obsahuje jak body, které už prošly legislativním procesem a byly schváleny, tak připravované změny.

1. Podpora rodinného podnikání

Vzhledem k tomu, že vedení českých rodinných firem nyní stojí před první porevoluční výměnou generací, je důležitá přesná definice rodinného podnikání a na to navazující způsob, jak předat firmu další generaci. Již v květnu 2019 vláda schválila nařízením definici rodinného podnikání.

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost:
 • Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem. Nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
 • Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
 • Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.
V průběhu listopadu 2019 ministerstva slíbila vydat příručku „Jak předat rodinnou firmu další generaci?“. Od března 2020 pak zavést registraci rodinných firem. Taktéž během roku 2020 by měly být realizovány další kroky k naplňování podpory rodinného podnikání, a to formou vzdělávacích a poradenských služeb, přístupu k financím, propagaci atd.

2. Jednodušší rozjezd

Start do podnikání by měl být co nejjednodušší. Proto byl spuštěn Portál občana. Jako splněné úkoly ministerstva uvádí zařízení pohodlnějšího vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana včetně registrace k daňovým povinnostem a odvodům.

Mně osobně se nepodařilo na portále tuto funkčnost najít, a to ani po přihlášení datovou schránkou podnikatele. Nicméně buď jsem se špatně dívala, nebo ještě není Portál občana plně zprovozněn.

Dalším úkolem, který si ministerstva vytyčila, je umožnit složení základního kapitálu pro s. r. o. v notářské úschově. Zavedení této možnosti, která ušetří prvotní cestu při zakládání s. r. o. do banky, je plánováno na rok 2020.

3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně

Pro změny v legislativě s dopadem do podnikání by měly být vyhrazeny dva dny v roce – 1. ledna a 1. července. Pouze v tyto dny by měly nové právní předpisy či jejich změny nabývat účinnosti. Termín pro splnění tohoto bodu je prosinec 2019. Vládní návrh zákona byl přijat Poslaneckou sněmovnou, Senát ale návrh vrátil, na dokončení legislativního procesu se tedy čeká.

Od roku 2020 by pak mělo dojít i faktickému využívání těchto dvou dnů, ale ministerstva uvádí, že mohou existovat ospravedlnitelné výjimky, které budou muset být řádně odůvodněné.

4. Konec daňovým výjimkám

Daňová legislativa ČR je plná výjimek. Dalším z cílů je proto zjednodušení daňového systému tak, aby jich obsahoval co nejméně. Proto by měla být v průběhu roku 2019 provedena důkladná analýza stávajících daňových výjimek a vyhodnocen jejich vliv na výši obecné sazby daně.

Od roku 2020 by pak mělo docházet k redukci, zobecňování a slučování výjimek. Za již splněné se považuje nezavádění nových výjimek.

5. Jednotná databáze formulářů

Opět je již částečně realizováno. Přes 1 300 formulářů pro živnostníky bylo soustředěno do jedné přehledné databáze. Od března 2020 by pak mělo být možné vyplňování formulářů v elektronické formě prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací.

V programu POHODA najdete vždy aktuální formuláře a tiskopisy. Většinu přiznání rozhodně nemusíte odevzdávat osobně, přímo z programu POHODA je elektronicky odešlete Finanční správě, pojišťovnám a dalším institucím.

6. Všechny povinnosti a informace na jednom místě

Cílem tohoto bodu je centralizovat veškeré povinnosti a informace o nich na jednom místě. Pro uvedené účely byl již zprovozněn právní elektronický systém pro podnikatele – PES. Tento informační systém zprovoznila Hospodářská komora ČR a podnikatelé by přes něj měli snadno najít přehled svých povinností vůči veřejné správě.

Nicméně tento informační systém není bezplatný. Nákupem základního balíčku lze získat vstup do systému PES na jeden rok a pak jej každý rok prodlužovat. K základu bude možné přikupovat i rozšíření či balíčky určené pro konkrétní obor podnikání – tato funkčnost je zatím v přípravě. Základní balíček stojí 1 600 Kč bez DPH s možností 25% slevy pro členy Hospodářské komory a 10% slevy pro nečleny.

Od března 2020 by měly být též připraveny nové webové stránky pro podnikatele, na jejichž testování se mají podílet i sami podnikatelé a živnostníci.

7. Omezení statistických průzkumů

Další úlevou pro podnikatele by mělo být omezení statistických šetření. Toho bude dosaženo díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšením limitů pro jejich povinné vyplňování. Výhled je takový, že v prosinci 2019 by mělo dojít k omezení statistických šetření pro nejméně 3 500 podnikatelů, od prosince 2020 pak pro nejméně 13 000 podnikatelů.

8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy

Prvním bodem je zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu u 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Zvýšení již bylo zakotveno v novele zákona o daních z příjmů účinné od 1. 4. 2019, je tedy platné.

Tab.: Jak se v minulosti vyvíjely výdajové paušály
 
2016 2017 – možný výběr 2018 2019 a násl.
max. limity ze 2 mil. Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění na děti
 • max. limity ze 2 mil. Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
 • max. limity z 1 mil. Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění na děti
max. limity z 1 mil. + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění na děti max. limity ze 2 mil. Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění na děti

Tab.: Výdajové paušály od roku 2019
 
Druh příjmu Výdaje v % Max. limit v Kč
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnostenského podnikání řemeslného 80 1 600 000
příjmy ze živnostenského podnikání 60 1 200 000
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 600 000
jiné příjmy ze samostatné činnosti (lékaři, advokáti, umělci atd.) 40 800 000
příjmy z nájmu dle § 9 ZDP 30 600 000

Software TAX zohledňuje při sestavení daňového přiznání vždy aktuální limity pro výpočet výdajového paušálu, odpočty i slevy na dani. Kromě přiznání TAX vytvoří přehled pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu a pomůže s platbou pojištění.

Druhým bodem je snížení DPH na stravovací služby a DPH na odborné služby. Toto snížení je součástí novely zákona o evidenci tržeb, kterou dne 24. 9. 2019 podepsal prezident. Účinnost snížení DPH nastane prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce listin. Výčet zboží a služeb, pro něž se bude uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) je následující:
 • kadeřnické a holičské služby,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o DPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.
Třetím bodem je spuštění intuitivního rozhraní online finančního úřadu pod názvem Moje Daně. Toto nové rozhraní by mělo komukoli umožnit vyřešit daně jednoduše z domova nebo kanceláře. Zároveň by mělo obsahovat kompletní přehled o daňových povinnostech, historii, možnost nastavení notifikací a osobní daňový kalendář na míru.

Taktéž by mělo umožňovat automatické vyplňování daňových formulářů včetně průvodce, automatické kontroly a výpočty. V případě přeplatku pak automatické vyplnění a odeslání žádosti o jeho vyplacení. S účinností zákona se počítá na podzim 2020, na což navazuje plánované spuštění první verze portálu v prosinci 2020, rozšíření o další funkcionality pak v roce 2021.

Čtvrtým bodem je zavedení paušální daně pro živnostníky. Tento bod je součástí programového prohlášení vlády a znamená zavedení možnosti zvolit si jedinou platbu místo aktuálních tří (daň, sociální a zdravotní pojištění). Týkalo by se OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč a výše by odpovídala aktuálním minimálním odvodům na sociální a zdravotní plus asi 500 Kč (např. v roce 2020 by to bylo asi 5 400 Kč/měsíčně).

Benefity této volby by byly: garance nulových daňových kontrol na daň z příjmů, minimální administrativa a nulové náklady na účetní služby. Počítá se se spuštěním od roku 2021.

Průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR však ukázal, že pokud by paušální částka obsahovala minimální daň ve výši 500 Kč, pro dvě třetiny živnostníků by nebyla tato možnost zajímavá.

Posledním pátým bodem je zjednodušení poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců. Na stole je nová možnost stravenkového paušálu, který by se měl zavést od roku 2021. Ministerstvo financí se tak snaží omezit stravenkové firmy, které zisky z větší části vyvádí do zahraničí.

9. Kompenzace exekučních nákladů

Každá mzdová účetní ví, kolik je práce se zpracováním mzdové a personální agendy u zaměstnance, který má exekuce. Stát proto chce zavést kompenzační systém, který by tyto náklady pomohl podnikatelům pokrýt.

Snahou tedy bude prosadit paušálně stanovenou náhradu nákladů živnostníkům a dalším podnikatelům na administraci exekucí zaměstnanců v rámci vládní novely občanského soudního řádu. Zde se předpokládá účinnost v roce 2021.

Personální a mzdový systém PAMICA započte správné výše slev a srážek ze mzdy, dokonce i těch exekučních.

10. Vstřícnější stavební úřad

Ministerstva navrhují proto zjednodušení celého procesu jednání se stavebním úřadem. Jednalo by se o zavedení systému, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. Předpokládaná účinnost závisí na schválení novely stavebního zákona – asi rok 2021.


Související články:
Rodinné podnikání má konečně svoji oficiální definici
Stravenky, nebo peníze? Novela nabídne obojí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

16. 9. 2020 | Na podpis prezidenta čeká návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tu nebude muset zaplatit ten, kdo nabyl nemovitost od prosince 2019, a zároveň nebude muset ani podávat přiznání. Dále se prodlouží časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let, a to pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Dojde též ke změně limitů pro odpočty úroků u hypoték – od ledna 2021 nesmí tato částka překročit 150 000 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

Fotofofr.com
Profesionální fotografie a video pro všechny, kteří vyžadují kvalitu.
www.fotofofr.com

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,74 Kč
0,025 Kč
22,67 Kč
0,166 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru