Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015


Bc. Kateřina Kandlerová
18. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud přiznání zpracováváte a předkládáte sami, je třeba jej podat a uhradit daň za rok 2015 nejpozději v pátek 1. dubna 2016.

Foto: Fotolia

 

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015? Jak správně vyplnit formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Vše, co potřebujete ke zdárnému zvládnutí svých daňových povinností, se dozvíte v tomto článku.


 
První měsíce nového roku přináší řadu povinností, nejinak tomu je i v podnikatelské oblasti. Během tří měsíců si musí OSVČ připravit a zpracovat veškeré podklady, které souvisí s jejich podnikatelskou činností, a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
 
A nejen OSVČ musí odevzdat daňové přiznání, také některým zaměstnancům či dalším osobám vzniká povinnost podat přiznání.
 
Proto se v tomto článku dozvíte, jak postupovat, abyste na nic důležitého nezapomněli, a jak vyplnit příslušný formulář daňového přiznání.

Kdo podává daňové přiznání

Nejprve si krátce připomeneme, kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015. Nebudeme zabíhat do podrobností, protože této oblasti se na Portálu POHODA věnují jiné články. Hlavní kritérium, které se posuzuje, je to, jakého druhu příjmu daný subjekt v roce 2015 dosáhl a jeho výše.
 
Případy, kdy je nutné podat přiznání:
 • dosažení hrubých příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši minimálně 15.000 Kč, jež jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
 • podnikání vykázalo ztrátu,
 • k příjmům ze zaměstnání přesáhla výše dalších příjmů hranici 6.000 Kč za rok (např. z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku) – jedná se opět o částku hrubých příjmů,
 • souběh více zaměstnání najednou a některý z těchto příjmů nebyl zdaněn srážkovou daní,
 • poplatník neměl příjem ze zaměstnání, ale jedná se o důchodce, studenta nebo např. maminku na rodičovské dovolené, a v rámci přivýdělku z podnikání či pronájmu si vydělal v roce 2015 více než 15.000 Kč.
Pokud přiznání zpracováváte a předkládáte sami, je třeba jej podat a uhradit daň za rok 2015 nejpozději v pátek 1. dubna 2016. Pokud vám přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo máte povinný audit, platí pro vás termín pátek 1. července 2016.

Než se pustíte do vyplňování daňového přiznání, je důležité shromáždit všechny podklady. Například údaje o příjmech a výdajích, potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, potvrzení od pojišťovny apod. Poté je dobré nejprve vyplnit příslušné přílohy daňového přiznání, které se vás týkají. A následně vyplnit formulář daňového přiznání od začátku.

Jak na vyplnění daňového přiznání za rok 2015

Pojďme se nyní podívat na to, jak postupovat při vyplnění samotného daňového přiznání (tiskopis pro rok 2015 – vzor č. 22, pokyny k vyplnění). Ideálním řešením je samozřejmě to, když si jej vyplníte elektronicky, to znamená na počítači. Ať už za pomocí účetního softwaru (např. ekonomický a účetní program POHODA nebo daňová přiznání TAX), nebo přes Daňový portál provozovaný Ministerstvem financí. Výhodou je, že v případě chyby můžete údaje libovolně opravit. Další výhodou je přehlednostčitelnost údajů ve formuláři s následnou možností uložení a tisku.

Záhlaví

Hned na úvod je důležité připomenout důležitost uvedení správného finančního úřadu. Nesprávné doručení na jiný finanční úřad, než ke kterému jste místně příslušní, může mít za následek nedoručení tiskopisu a mohly by tak vzniknout značné nepříjemnosti.
 
Dále vyplníte své daňové identifikační číslo (DIČ) a identifikační číslo (IČ). DIČ má přidělený každý subjekt, neplatí tedy často mylná teorie, že DIČ mají přidělené pouze plátci DPH. U fyzických osob má nejčastěji tvar „CZ“ a poté následuje rodné číslo bez lomítka.
 
Řádek 04 obsahuje údaj o kódu rozlišení daňového přiznání. Vyplníte tedy kód a datum, kdy k této skutečnosti došlo. Níže pro přehled uvádíme příslušné kódy.
 
Tab.: Kódy rozlišení typu daňového přiznání („DAP“)
 
Kód Význam kódu
A Do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 244 odst. 1 daňového řádu).
B Do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a 4 daňového řádu).
G Insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu).
I Úmrtí – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti podle § 239b odst. 4 daňového řádu, a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu.
N Do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 a § 245 daňového řádu).
O Do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c a § 245 daňového řádu).


Další údaje vyplňte dle potřeby. Do pole Zdaňovací období vyplňte kalendářní rok, za který se přiznání podává, v našem případě to bude rok 2015.

1. oddíl – Údaje o poplatníkovi

Jak už z názvu tohoto oddílu vyplývá, vyplníte do této části údaje o sobě – to znamená jméno, příjmení, adresu místa pobytu a kontaktní informace.
 
Za zmínku také stojí řádek 29a Výše celosvětových příjmů – pokud jste poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů („ZDP“), tedy rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP, a uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP, slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a písm. g) ZDP nebo daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP, pak uvedete sumu všech příjmů ze zdrojů na území České republiky a ze zdrojů v zahraničí, a to v celých Kč. Cizí měna se přepočítá v souladu s § 38 odst. 1 ZDP.

2. oddíl – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Pokud jste měli příjmy i ze zaměstnání, pak je nutné věnovat nejdříve pozornost první části nazvané „Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)“. Do příjmů ze závislé činnosti v souladu s § 6 ZDP se uvádí příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, opět přepočtené na Kč.
 
Abyste dokázali vyplnit veškeré údaje správným a přesným způsobem, je nutné si od všech svých zaměstnavatelů, u kterých jste byli v roce 2015 zaměstnáni, vyžádat „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2015“. Na základě těchto dokladů vyplníte řádky 31 až 35.
 
Následuje druhá část tohoto oddílu nazvaná „Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta“. Tato část je svým způsobem specifická a je potřeba jí opět věnovat zvýšenou pozornost.
 
Níže uvádíme výběr řádků, které se vás mohou týkat:
 • do ř. 36 uveďte údaj z  ř. 34,
 • na ř. 36a Dílčí základ daně uvedete rozdíl dílčího základu daně podle § 6 ZDP a úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí. Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, jež se vyjímají ze zdanění, pak sem uvedete hodnotu z ř. 36,
 • ř. 37 Dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle § 7 zákona – sem zapíšete údaj z ř. 113 Přílohy č. 1. Jak vidíte, zde už se začíná pracovat s přílohami, kterých se v tomto článku také dotkneme,
 • ř. 39 Dílčí základ daně nebo ztráta z nájmu podle § 9 zákona – sem uvedete hodnotu z ř. 206 Přílohy č. 2,
 • ř. 40 Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona – opět nás bude zajímat údaj z Přílohy č. 2, konkrétně ř. 209,
 • ř. 42 Základ daně – zde se jedná o součet ř. 36a a kladné hodnoty z ř. 41a. Přitom platí, že když je ř. 41a v záporných hodnotách, uvede se pouze hodnota z ř. 36a. To ve výsledku znamená, že základ daně je tvořený pouze dílčím základem daně v souladu s § 6 ZDP,
 • ř. 44 Uplatňovaná výše ztráty – pokud vám za předchozí zdaňovací období vznikly ztráty, a přejete-li si je uplatnit pro rok 2015, uveďte sem jejich úhrn. Za zdaňovací období roku 2015 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze za zdaňovací období 2010 až 2014, a to maximálně do částky uvedené na ř. 41a. Převyšující částku z ř. 41a můžete uplatnit v některém z následujících zdaňovacích období, a to v souladu s § 34 odst. 1 ZDP.
Pro účely uplatnění ztráty je nutné uvést do samostatné přílohy tyto údaje:
 1. Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla/byla uplatněna.
 2. Celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené v bodu 1.
 3. Část daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích.
 4. Část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období (ř. 44 z 2. oddílu základní části daňového přiznání, strana 2).
 5. Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích.
 • ř. 45 Základ daně po odečtení ztráty – pokud nevyplňujete formulář v účetním softwaru nebo přes Daňový portál, jenž údaje sám počítá, vyplňte sem vypočtený rozdíl mezi ř. 42 a ř. 44 (ř. 42 − ř. 44).

3. oddíl – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

V tomto oddílu uvádíte jednotlivé nezdanitelné části daně, a to samozřejmě pouze tehdy, kdy vám na ně vzniká nárok a přejete si je uplatnit. Pokud je uplatňujete pouze za určité měsíce v roce 2015, do sloupce „počet měsíců“ uveďte příslušný počet měsíců.
 
A o co konkrétně se jedná? Níže uvádíme přehled platný pro zdaňovací období roku 2015:
 • Hodnota bezúplatného plnění – daru/darů – do této kolonky zapíšete hodnotu darů. Je však nutné pamatovat na to, aby celková hodnota darů přesáhla 2 % ze základu daně uvedeného na ř. 42, nebo činila alespoň 1.000 Kč. Nejvýše je možné uplatnit 15 % ze základu daně (na ř. 42).
 • Odečet úroků – jedná se o výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční banky anebo zahraniční banky. Celková částka zaplacených úroků nesmí překročit 300.000 Kč.
 • Penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření – do tohoto pole uvedete výši plateb příspěvků uhrazených na penzijní připojištění se státním příspěvkem (ponížené o 12.000 Kč), na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (ponížené o 12.000 Kč), a to na základě zaslaných potvrzení. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, je 12.000 Kč.
 • Životní pojištění – zapíšete sem výši pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění, a to na základě zaslaného potvrzení. Maximálně lze odečíst celkem 12.000 Kč.
 • Odborové příspěvky – pokud jste členem odborové organizace, dle zákonem stanovených podmínek, uvedete sem zaplacené členské příspěvky. Tímto způsobem je možné odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však 3.000 Kč.
 • Úhrada za další vzdělávání – zapíšete platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, maximálně však do výše 10.000 Kč. Pokud jste osoba se zdravotním postižením, pak je limit vyšší (13.000 Kč), v případě osob s těžším zdravotním postižením je to 15.000 Kč.
 • Výzkum a vývoj – pokud se vás tato oblast týká, uvedete sem výši výdajů spojených s realizací výzkumu a vývoje.
 • Odpočet na podporu odborného vzdělávání – uvedete uplatňovanou výši výdajů na podporu odborného vzdělávání.
 • Další částky – sem se zapisují např. uplatňované odpočty v souladu s § 34 odst. 9, 10 ZDP.

4. oddíl – Daň celkem, ztráta

Tato část je věnována již dani z příjmů samotné, a to se zohledněním údajů zaznamenaných v předchozích oddílech. Formulář je intuitivní a velmi pěkně vás navede. Jedná se o řádky 58 až 61, do kterých se postupně zapíše daň tak, jak je uvedena na ř. 57, případně částka z ř. 330 Přílohy č. 3, dále případné solidární zvýšení daně, daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru a daňová ztráta tak, jak je uvedena na ř. 41a. Tento údaj se uvádí bez znaménka minus.

5. oddíl – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

V tomto oddílu zapíšete všechny uplatňované slevy na dani a daňové zvýhodnění, které si přejete uplatnit a na které vám vzniká nárok. Pokud zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením, bude se vás týkat ř. 62. Do příslušného pole zapíšete celkovou výši slevy na dani, jež odpovídá úhrnu slevy na dani za zaměstnance se ZP bez TZP a zaměstnance s TZP. S výpočtem vám může pomoci návod na webových stránkách Finanční správy.
 
Níže uvádíme heslovitý přehled, které slevy a zvýhodnění lze dále využít (částky jsou platné pro rok 2015):
 • základní sleva na poplatníka (24.840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela (24.840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P (49.680 Kč/rok),
 • základní sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně (2.520 Kč/rok),
 • rozšířená sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (5.040 Kč/rok),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč/rok),
 • sleva na studenta (4.020 Kč/rok),
 • sleva za umístění dítěte (až 9.200 Kč/rok).
Řádky 70 a 71 jsou poté řádky součtovými.
 
Pokud máte děti a chcete využít příslušné slevy, resp. daňové zvýhodnění, vyplníte i následující část. Do té se zapisují údaje o dětech žijících ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo EHP.

6. oddíl

Vyplňujete pouze v případě, že byste podávali dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl – Placení daně

Závěrečná část daňového přiznání. Konkrétně se jedná o řádky 84 až 91. Opět platí, že velkou výhodou je vyplňovat tento formulář v elektronické podobě (účetní software nebo portál Daňové správy), neboť výpočty se sem vepíší automaticky, a to podle předchozích zapsaných údajů, včetně těch v příloze.

Seznam příloh k daňovému přiznání

Níže pro přehled uvádíme seznam příloh, které je v případě, že se nás daná skutečnost bude týkat, nutné vyplnit a přiložit. Je pravděpodobné, že nevyužijete všechny přílohy, ale v případě nejistoty je dobré vše zkonzultovat s někým, kdo je v daních zběhlý.
 • Příloha č. 1 (tiskopis pro rok 2015) – Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) – např. pokud dosahujete příjmů z podnikání.
 • Příloha č. 2 (tiskopis pro rok 2015) – Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
 • Příloha č. 3 (tiskopis pro rok 2015) – Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Po vyplnění nezapomeneme daňové přiznání na příslušných místech podepsat, zejména tam, kde žádáme o případné vrácení přeplatku záloh na dani. Na to se často zapomíná, proto této části věnujte taktéž zvýšenou pozornost.

Chcete si usnadnit zpracovávání daňových přiznání? Vyzkoušejte program TAX – komplexní řešení pro daňové poplatníky i daňové poradce. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví nebo daňové evidence ekonomicko-informační systém POHODA, nemusíte většinu údajů přiznání vyplňovat ručně – TAX umožňuje jejich automatické načtení.


Související články:
Podání daňového přiznání – nejčastější otázky
Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2015?
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Květa
31. 3. 2016 15:14:21
Turoci: Příjmy z důchodu se uvádí na ř. 40 (ostatní příjem dle § 10) a na ř. 209 Přílohy 2.
Hlášení závadného obsahu

Turoci
31. 3. 2016 14:44:40
Dobrý den, do kterého řádku uvedu celý roční důchod, pokud je můj DZ vyšší než 840 tis. Kč?
Děkuji, Turoci
Hlášení závadného obsahu

Marie
15. 3. 2016 12:27:57
Dobrý den, má poplatník žijící celý rok mimo ČR nárok na slevu na poplatníka v případě, že přiznává příjmy z pronájmu z nemovitostí na území ČR? Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martina Jonášová
Uživatel POHODA
7. 3. 2016 15:21:24
Dobrý den, poprosila bych o radu. Pokud chci vypočítat daň z příjmů FO, která je plátcem DPH, započítává příjmy a výdaje s DPH nebo bez DPH? Předem děkuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Jaromír Železný
29. 2. 2016 9:16:33
Syn OSVČ uplatňuje paušál a chtěl by přejít na dańovou evidenci aby mohl uplatnit slevu na dani na dvě děti po dobu kdy bude manželka na rodičovské? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Betty
12. 2. 2016 14:59:07
pro Kij Vítězslav
Sleva na poplatníka se uvádí za celý rok - v plné výši.
Hlášení závadného obsahu

Petra Lungová
12. 2. 2016 13:40:08
Dobrý den, mám dotaz k ř. 51 přiznání. Je možné platby za kurzy lékařů, které jsou povinné pro získání všeobecné atestace použít jako odpočet snižující základ daně? A co náklady na ubytování a dopravu? Jedná se o odborné vzdělávání, nešlo by použít i řádek 52a? Děkuji za odpověď. Petra Lungová
Hlášení závadného obsahu

Kij Vítězslav
10. 2. 2016 13:45:53
Dobrý den, 9.1.2015 jsem naposledy pracoval a k 10.1.2015 jsem starobní důchodce. Jelikož si pořád platím důchodové připojištění a životní pojistku, budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za 2015. Není mi však jasné, jakou částku v odstavci "64"(základní sleva na poplatníka) mám uvést zda částku za celý rok, nebo jen částku za leden 2015. Děkuji za zprávu a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
10. 2. 2016 8:30:40
Jiřina: O tom jsem nikdy neslyšela. Sleva na manželku je prostě sleva na manželku. :-)
Hlášení závadného obsahu

Jiřina
9. 2. 2016 14:51:02
Dobrý den,chci se zeptat jestli je možno uplatnit daňové zvýhodnění na družku, která je na rodičovské dovolené? Slyšela jsem, že to jde,ale musím mít potvrzení od úřadu, že jsme vedení jako druh a družka ve společné domácnosti. děkuji Jiřina
Hlášení závadného obsahu

Miroslava Olšinová
6. 2. 2016 13:14:45
Dobrý den,
koncem prosince 2015 jsme s manželem koupili chatu. Ale až v lednu byla přepsána na katastru. Chtěla bych se zeptat jak je to v tomto případě s placením daně z nemovitosti.
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Olšinová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 2. 2016 8:39:41
Diana Pospíšilová:
Dobrý den, na obdobný dotaz, tedy jak podat daňové přiznání, jsme odpovídali v tomto článku na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/podani-danoveho-priznani/
Hlášení závadného obsahu

Diana Pospíšilová
3. 2. 2016 9:28:07
Dobrý den, jak je s elektronickým podpisem u Přiznání daně z příjmu fyzických osob, pokud ho budu vyplňovat elektronickou formou, je potřeba si ho zřídit např.přes datovou schránku? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lenka
2. 2. 2016 10:24:11
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak mám vyřešit zdanění příjmu, který přesáhl 30 tis. Kč, o kterém mi říkali, že je to limit pro neplacení daně. Nejsem živnostník a mám smlouvu o Zprostředkování obchodu a bylo mi sděleno, že do 30 tis. Kč si nemusím ani živnost zřizovat. Ale jak mám postupovat, když chci své příjmy zdanit? Neporušila jsem tím nějaký zákon, když jsem si živnost nezaložila?
Měla jsem pracovní poměr skoro za celý rok 2015, pouze 20 dní jsem nepracovala, ale na úřadu jsem evidovaná nebyla kvůli již zmíněné smlouvě.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Hanka
1. 2. 2016 9:01:40
Petra: Rodný list dítěte a určitě ani neuškodí Vaše čestné prohlášení že zvýhodnění neuplatňujete.
Hlášení závadného obsahu

Petra
29. 1. 2016 23:12:55
Dobrý den,
co všechno je nutné v daňovém přiznání doložit jako přílohu, když chce manžel uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Jedno se nám narodilo letos (tedy rodný list?) Je nutné potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění nebo stačí čestné prohlášení, že to neuplatňuji. Děkuji Petra
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
21. 1. 2016 12:43:23
Kateřina: DP lze určitě podat stále papírově. Zaměstnanci určitě žádnou elektronickou povinnost podání nemají.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
21. 1. 2016 9:54:02
Dobrý den, pracuji na DPP pro více zaměstnavatelů, DP si podávám sama. Chtěla bych se zeptat - lze i letos podat DP klasicky (fyzicky na papíře), jako to bylo vždy, nebo se to musí dělat elektronicky (elektronický podpis, či datová schránka)? Mám pocit, že jsem něco podobného četla, ale nyní to již nemohu dohledat. Děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

Jaja
19. 1. 2016 15:07:39
Dobrý den. Jsem na RD od dubna 2015. Chybělo mi pět odpracovaných dnů, takže mi nevznikl nárok na MD. Od března 2015 jsme pracovala na DPP až do listopadu 2015.Mám od zaměstnavatele potvrzení o příjmu, kde úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti je 51 906,- a skutečně sražené daně z příjmu ve výši 7 781,- . Jsem samožvitelka, dcera nemá otce ani uvedeného v RL. Ráda bych se zeptala, zda musím podat DP a zda si mohu dceru odečíst. Moc děkuji za radu a přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Adele
19. 1. 2016 10:39:24
Karla Prazakova: Aby měl manžel nárok slevu na manželku, musí mít manželka příjmy max. 68.000 Kč za rok 2015. Do této hranice se započítává mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek se do této hranice nezapočítává. Slevu na manželku si uplatnit můžete ale tato sleva nejde "do mínusu" ale "do nuly". Takže pokud sleva na manželku udělá přeplatek, tak Vám ho nevrátí (jako např. v případě daňového bonusu na děti).
Hlášení závadného obsahu

Karla Prazakova
18. 1. 2016 14:36:37
Dobrý den,jsem na MD manžel je zaměstnán.Každý rok si děláme daně sami ne v zaměstnání. Můj dotaz zní zda se manžel může uplatnit daňové zvýhodnění i na mě,když kromě úlevy na děti má ještě i daňový bonus jelikož máme tři děti,tak mu to doplácejí ale známá nám řekla,že pokud tam máme ten daňový bonus, tak si ty daně ani dělat nemusíme,že je manžel na mě stejně nedostane.Můžete mi prosím to trochu vysvětlit ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TAXPROJECT s.r.o.
Ekonomické, účetní a daňové poradenství, účtování mezd, OSVČ, FVE.
www.taxproject.cz

Daňová kanc. AVCONSULTING
Komplexní daňové a účetní poradenství, účtování v POHODĚ
www.avconsulting.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru