Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pojištění vozidel v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
27. 2. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za škodu. Oproti tomu havarijní pojištění je majetkovým pojištěním a tudíž pouze kompenzuje vzniklé náklady.

Foto: Fotolia

 

Ať už jste soukromá osoba, či podnikatel, pokud vlastníte automobil, jistě vás bude zajímat, jaké možnosti v oblasti pojištění existují. V tomto článku si rozebereme základní druhy pojištění a také se dotkneme toho, jak se o pojištění vozu v praxi účtuje.


 
Bez osobního automobilu si už většina z nás možná nedokáže život ani představit. Prakticky každý den jej používáme k dopravě do zaměstnání, vozíme děti do školy, navštěvujeme obchodní střediska, jezdíme na dovolené nebo jej využíváme pro podnikání. Denně jsme tedy vystaveni méně či více nebezpečným situacím, které žel často končí nehodou, a to i takovou, kterou jsme sami nezavinili.
 
Aby materiální škody „bolely“ co nejméně, existuje jeden velmi důležitý nástroj, kterým je pojištění. Ať už jste tedy soukromá osoba, či podnikatel, pokud vlastníte automobil, jistě vás bude zajímat, jaké možnosti v oblasti pojištění existují. V tomto článku si rozebereme základní druhy pojištění a také se dotkneme toho, jak se o pojištění vozu v praxi účtuje.

Druhy pojištění

I když jsme možná každý den bombardováni ze sdělovacích prostředků, na internetu, billboardech či po telefonu celou řadou nabídek s garancí, že právě tato „speciální akce“ je tou nejlepší na trhu a navíc časově omezená, je důležité se nejprve pečlivě seznámit s tím, jaké jsou základní druhy pojištění vztahující se k automobilům, stejně jako k dalšímu majetku, který vlastníme.
 
Jaké typy pojištění tedy existují? V zásadě se jedná o dva základní druhy pojištění vozidel, a to povinné ručení a havarijní pojištění. Často se můžeme setkat s tím, že se tyto dva typy zaměňují. Oba druhy pojištění se od sebe značně liší, ale na druhou stranu se také mohou vzájemně doplňovat. Níže se na ně podíváme podrobněji.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Možná si říkáte, copak že to je za dlouhé označení. Ale právě toto pojištění odpovědnosti není nic jiného než nám dobře známé povinné ručení. Pokud jde o legislativní rámec, pak je vymezeno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 137/2008 Sb.
 
Zde se dostáváme k prvnímu rozdílu oproti havarijnímu pojištění. Povinné ručení, jak už z názvu vyplývá, je v souladu s výše uvedeným právním předpisem povinné. Není tedy možné vlastnit automobil a nemít uzavřenou smlouvu o povinném ručení.
 
I kdyby vaše vozidlo parkovalo u domu a patřili byste mezi tzv. „sváteční řidiče“, nebo byste s tímto automobilem vůbec nejezdili (např. by sloužilo jako reklamní poutač), musí být tímto způsobem pojištěno.
 
V případě, že byste této povinnosti nedbali, existuje sankce v podobě pokuty ve výši od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Je také na místě zmínit, že takovéto pojištění má povinnost uzavřít vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla.
 
Možná vás v této souvislosti napadá, zda je tedy v nějakém zákoně předepsáno, s kým máte uzavřít pojištění o povinném ručení. V praxi se totiž můžeme setkat např. s jiným typem pojištění, kterému se obecně říká „zákonné pojištění zaměstnavatele“, kdy nám právní předpis ukládá přímo názvy pojišťoven, u kterých lze tento typ pojištění sjednat.
 
Jinak tomu je však u povinného ručení. Na výběr máte z celé řady pojišťoven, což je na jednu stranu výhodné v tom, že zde vcelku dobře funguje konkurenční prostředí. Proto se pojišťovny předhání v tom, aby získaly klienta na svou stranu. Nabízí různé bonusy či výhody k pojištění a je tedy jen na vás, které instituci se „upíšete“. Je však na místě být obezřetní, protože i zde platí, že nejlevnější nemusí nutně znamenat nejlepší.

Obsah pojistné smlouvy

A jak už to i v jiných oblastech našeho života bývá, ani v případě uzavření smlouvy o povinném ručení se neobejdeme bez klasických formalit, které nás však mohou v budoucnu chránit. Smlouva o povinném ručení musí mít vždy písemnou podobu.
 
Každá pojistná smlouva podle výše zmíněného zákona musí obsahovat tyto náležitosti:
  • určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,

  • dobu trvání pojištění,

  • limit pojistného plnění,

  • výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a

  • formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování služeb, rovněž adresu bydliště nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce.

Zelená karta

Nyní se dostáváme k velmi důležitému dokumentu, který vám pojišťovna musí ihned po uzavření pojistné smlouvy vydat, a tím je zelená karta. Proč je tento dokument tak důležitý? Minimálně z toho důvodu, že každý řidič má mít tuto kartu vždy u sebe, protože při případné kontrole ji na požádání musí předložit policii. Zelená karta je zároveň jediným směrodatným dokladem o pojištění odpovědnosti.
 
Další výhodou je to, že zelená karta platí i na území členských států Evropské unie. To je však nutné, aby na této kartě bylo vždy vyznačeno. Konkrétně o tom hovoří § 6 odst. 5 a 6 zmíněného zákona, ze kterého vyplývá, že „pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti musí být uzavřena tak, aby toto pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států a dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačit. Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států uvedených v odstavci 5, pokud pojistitel tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačil.“
 
Pečlivě si tedy zkontrolujte, zda zelená karta obsahuje všechny povinné náležitosti včetně výše zmíněného údaje o platnosti na území EU. Zároveň je důležité si hlídat, aby údaje o vozidle (například o registrační značce) byly stále v souladu se skutečným stavem. Pokud nastanou nějaké změny, musíte takto provedené změny nahlásit příslušné pojišťovně a požádat o vystavení nové zelené karty s platnými údaji.

Co pojišťovna nehradí

Možná si řeknete: „Tak, jsem pojištěný, o nic se nemusím už starat, kdyby něco, pojišťovna za mě všechno zaplatí.“ Taková úvaha je však mylná. Co tedy pojišťovna nehradí v rámci pojištění odpovědnosti?
 
Z uvedeného zákona, konkrétně § 7, vyplývá, že se jedná například o újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena nebo újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla. Pokud bychom si i tyto škodní události přáli zahrnout do pojištění, je nutné se připojistit.

K čemu slouží

K čemu tedy slouží povinné ručení? Pojištění odpovědnosti slouží k pokrytí škod, které způsobí majitel vozidla na majetku a zdraví jiných osob. Zákon stanovuje minimální výši pojistného limitu pro plnění. Z praxe však vyplývá, že se vyplatí při sjednání pojištění tyto limity navýšit.
 
S platností nového občanského zákoníku přišlo zrušení tabulkového hodnocení úrazů, kde byl lidský život oceněn na 240.000 Kč. Nově však byl lidský život Nejvyšším soudem oceněn na 10.051.200 Kč, a pokud se jedná o mladého člověka či sportovce, tak až na 20.000.000 Kč. Dále výrazně vzrostly výplaty poškozeným i jejich blízkým. Zákonem stanovený nejnižší limit je 35.000.000 Kč, odborníci však radí, aby si ho lidé navýšili minimálně na 50.000.000 Kč. Nemusí se tedy vyplatit sjednat si nejlevnější pojištění s minimálními limity.
 
Pojištění odpovědnosti může obsahovat také řadu připojištění, jako jsou například úrazové pojištění řidiče či všech cestujících v autě, pojištění škod na vlastním voze v případě střetu se zvěří, pojištění krádeže vozidla, pojištění čelního skla či všech skel ve vozidle či pojištění zavazadel.

Havarijní pojištění

Nyní se dostáváme k druhému typu pojištění, kterým je havarijní pojištění. Tento druh v zásadě navazuje na pojištění odpovědnosti. Hlavním rozdílem je však to, že se nejedná o povinnou součást „výbavy“ řidiče a záleží na každém jednotlivci, zda si ho sjedná, nebo ne.
 
Přesto, že se jedná o nepovinné pojištění, může nám havarijní pojištění velmi usnadnit naše cestování a zmírnit stres za volantem. Tento druh se vztahuje například na škody, které jsou způsobeny havárií, na vandalismus, neoprávněné užití vozidla či odcizení apod.
 
Stejně jako tomu je u povinného ručení, také k tomuto pojištění existuje řada připojištění. Pokud máte uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám vyplatí vzniklé škody. Toto pojištění slouží v případě nehody ke krytí škod na vašem vozidle.

Vzájemná kombinace

Na místě je dobré zmínit jednu důležitou a praktickou připomínku. Pokud kromě povinného ručení uvažujete i o sjednání havarijního pojištění, je vždy výhodné si tuto „kombinaci pojištění“ sjednat u jedné pojišťovny.
 
Důvodů je hned několik. K nejzásadnějším patří snazší dosažení výhodnějších „balíčků“, které mohou ušetřit stovky až tisíce korun ročně. Neméně důležitým důvodem je to, že odpadne administrativní zátěž a komunikujete pouze s jednou pojišťovnou. Dopředu se tedy informujte o výhodách, které vaše pojišťovna nabízí.

Flotilové pojištění

Pokud jste např. větší podnik nebo ke svému podnikání používáte více vozidel, měl by vás zajímat tento druh pojištění. Flotilové pojištění se týká vlastníka pěti a více vozidel. Vztahuje se jak na fyzické, tak na právnické osoby.
 
Předností tohoto pojištění jsou výhodnější cenové podmínky, a to díky počtu pojištěných vozidel či dalším pojistným produktům u dané pojišťovny. Další výhodou může být snížení administrativní náročnosti pojištění vašeho vozového parku. Zároveň můžete dosáhnout na speciální podmínky, jako je velmi nízká spoluúčast či větší možnost volby frekvence placení pojistného.

Účtování

Pokud jste účetní nebo si vedete účetnictví sami, je také důležité vědět, jakým způsobem postupujeme v případě účtování pojištění automobilů. Níže uvádíme obecný příklad účtování, který není nijak složitý. De facto lze říci, že to ovlivňuje nákladové položky a pak, v závislosti na platbě, stav pokladny nebo našeho běžného účtu.
 
Klíčovým je účet 548 – Ostatní provozní náklady. Kromě pojištění automobilu na tento účet účtujeme např. pojistné majetkového pojištění, pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody, příspěvky sdružením či právnickým komorám.
 
Schéma účtování předpisu pojistného a jeho úhrady:
 
Text MD/D
Předpis pojistného 548/379
Úhrada pojistného 379/221, 211 (v závislosti na tom, zda hradíme v hotovosti, nebo z běžného účtu)

Jaké jsou rozdíly mezi pojištěním odpovědnosti a havarijním pojištěním?

Jak jsme si v tomto článku ukázali, je nutné rozlišit pojem „povinné ručení“ (pojištění odpovědnosti) a havarijní pojištění.
 
Pojištění odpovědnosti je ze zákona povinné a je pojištěním odpovědnosti za škodu. Nemá tak povahu náhrady škody. Za vzniklé náklady poskytuje příslušná pojišťovna finanční kompenzaci. Občanský zákoník stanovuje, že výše určení škody na věci vychází z ceny v době jejího poškození. Pokud způsobíte dopravní nehodu a vznikne tak škoda například na majetku, životě či zdraví, jsou z tohoto pojištění hrazeny vzniklé škody. Zjednodušeně řečeno, toto pojištění kryje škody způsobené vaším vozidlem.
 
Naproti tomu havarijní pojištění je majetkovým pojištěním a tudíž pouze kompenzuje vzniklé náklady. Při případné dopravní nehodě toto pojištění slouží k úhradě škody, kterou způsobíte sami sobě. Pojišťovna vyplácí částku na potřebné opravy, ale odečítá se spoluúčast. Jednoduše řečeno, toto pojištění kryje škody na vašem vozidle.
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

tomasek18
20. 6. 2019 22:31:37
Dobrý den, s článkem souhlasím. Dlouho mi trvalo, než jsem si sjednal povinné ručení, bombardovali mě odevšud. Ale nakonec jsem vybral za mě max spokojenot. Tom
Hlášení závadného obsahu

marcela sedláčková
1. 12. 2016 16:41:56
Prosim jak mam zauctovat predpis povinneho ruceni od 11.11.2016-11.11.2017, musim uctovat pres ucty pristich obdobi. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Terra Mia s.r.o.
Spodní prádlo, které si zamilujete ...
www.pohodovynakup.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,125 Kč
23,47 Kč
-0,224 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru