Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Intrastat

Vyhláška č. 201/2005 Sb. (úplné znění), o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Vyhláška č. 317/2010 Sb. (novela)

 

Co je to Intrastat?
Jednorázové dosažení prahu pro vykazování
Kam a kdy předat výkazy pro Intrastat?
Co je InstatDesk?

Co je to Intrastat?

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami (fyzická nebo právnická osoba povinná k DPH).

Systému Intrastat podléhá zboží, které má status EU, a zboží v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo v režimu přepracování pod celním dohledem, které je dočasně odesíláno, resp. přijímáno jiným členským státem, než ve kterém bylo do těchto režimů propuštěno.
 
Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.
 
Informace pro Intrastat poskytuje zpravodajská jednotka (právnická nebo fyzická osoba, která má povinnost poskytovat Intrastatu údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou registrovanou k platbě DPH) od referenčního období, kterým je:
  • kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží, ve kterém zpravodajská jednotka dosáhla prahu pro vykazování, až do konce následujícího kalendářního roku nebo do dne ukončení platnosti daňového identifikačního čísla k DPH přiděleného v České republice, nebo
  • kalendářní měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu Společenství nebo přiznat DPH při pořízení zboží z takového státu.
 
Do výkazů pro Intrastat se uvádějí údaje o odeslaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda obchodní transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanou k DPH.
 
Pokud v referenčním období nedojde k žádnému odeslání nebo přijetí zboží, o kterém je třeba uvádět údaje do výkazu pro Intrastat po dosažení některého z prahů pro vykazování, oznámí zpravodajská jednotka tuto skutečnost celnímu úřadu ve výkazu pro Intrastat označeném v programových aplikacích jako negativní hlášení, které se vyhotovuje zvlášť za přijaté a zvlášť za odeslané zboží.
 

Jednorázové dosažení prahu pro vykazování

Po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné odeslání nebo přijetí zboží neuskuteční, se negativní hlášení nevyhotovuje. Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se považuje i odeslání nebo přijetí několika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží.
 
Dojde-li proti předpokladům od vykázání jednorázového odeslání nebo přijetí zboží do konce roku k dalšímu odeslání nebo přijetí zboží, poskytuje zpravodajská jednotka předepsané údaje do Intrastatu počínaje referenčním obdobím, ve kterém se uskutečnilo nepředpokládané odeslání nebo přijetí zboží.


Kam a kdy předat výkazy pro Intrastat?

Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu elektronicky způsobem uveřejněným na úřední desce Celní správy České republiky. V listinné podobě na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, se mohou výkazy pro Intrastat předávat celním úřadům jen v případech, ve kterých zpravodajská jednotka vykazuje odeslání nebo přijetí zboží po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování, a současně do Intrastatu žádné jiné údaje na výkazu pro Intrastat nepředává.
 
Výkazy pro Intrastat předávané v elektronické podobě se odesílají celnímu úřadu nejpozději 12. pracovní den měsíce následujícího po referenčním období. Výkazy pro Intrastat v listinné podobě předává zpravodajská jednotka nebo její zástupce celnímu úřadu tak, aby je obdržel nejpozději do 10. pracovního dne měsíce následujícího po referenčním období.
 
Datové soubory výkazů pro Intrastat předávané elektronicky, kopie těchto výkazů i kopie výkazů pro Intrastat v listinné podobě si zpravodajská jednotka uchovává 2 roky od ukončení lhůty k jejich předání celnímu úřadu.
 
Celnímu úřadu, kterému se předávají výkazy pro Intrastat, zpravodajská jednotka bezodkladně písemně oznamuje změnu své obchodní firmy nebo názvu, adresy nebo daňového identifikačního čísla a své zrušení, zánik nebo přeměnu. Ve lhůtě stanovené pro předání prvního výkazu oznamuje také každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení prahu pro vykazování jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží.


Co je InstatDesk?

Off-Line aplikace pro pořízení, import a zaslání hlášení pro Intrastat. Aplikaci je nutné mít nainstalovanou v aktuální verzi.


Zdroj: WINLEX
Vytvořeno: 24. 4. 2012

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Lukáš Secký
Účetnictví, daně, mzdy
www.ucetni-secky.cz

PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru