Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 12. 2019

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 1abb: Článek 25 Rozhodnutí Evropského parlamentu o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (2005/684/ES, Euratom), Úřední věstník Evropské unie, L 262, 7. říjen 2005.

Pozn. č. 2: Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Pozn. č. 2aa: Například Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Pozn. č. 3: Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5: § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6: § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 7: § 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pozn. č. 8: § 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 9: § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Pozn. č. 10: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.

Pozn. č. 10aa: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Pozn. č. 11: Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 12: Například § 14 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.

Pozn. č. 13: § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 13aa: § 4447 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Pozn. č. 14: § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

Pozn. č. 15: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

Pozn. č. 16: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

Pozn. č. 17: Například § 68k odst. 1 a 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 17a: § 61a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 18: § 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

Pozn. č. 18a: § 15a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

Pozn. č. 19: § 127a zákoníku práce. § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 20: § 5 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 21: Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 22: § 2023 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 23: § 953 občanského zákoníku.

Pozn. č. 23aa: § 45 zákona o rodině.

Pozn. č. 24: § 796 občanského zákoníku.

Pozn. č. 24aa: § 63 a 74 zákona o rodině.

Pozn. č. 25: § 824 občanského zákoníku.

Pozn. č. 25aa: § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.

Pozn. č. 26: § 826 občanského zákoníku.

Pozn. č. 26aa: § 78 zákona o rodině.

Pozn. č. 27: § 928 občanského zákoníku.

Pozn. č. 27aa: § 45a zákona o rodině.

Pozn. č. 28: § 958 občanského zákoníku.

Pozn. č. 28aa: § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.

Pozn. č. 29: § 115 občanského zákoníku.

Pozn. č. 30: § 907 občanského zákoníku.

Pozn. č. 30aa: § 26 odst. 2 zákona o rodině.

Pozn. č. 31: Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 32: § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce. § 100 služebního zákona. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.)

Pozn. č. 33: § 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb. Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.

Pozn. č. 34: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 35: § 18 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 36: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 37: § 12 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 38aa: § 77 a 77a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 39: § 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

Pozn. č. 40: § 25 zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 41: Čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pozn. č. 42: § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 42aa: § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 43: Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 44: Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 45: § 13 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Pozn. č. 46: § 3 odst. 3 písm. c) a § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 47: § 3 odst. 3 písm. b) a § 3a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 47a: § 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 48: Například § 68 odst. 3 písm. a) až c) a e) až g) obchodního zákoníku, § 7 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 písm. a) až d) a f) zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 49: § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Pozn. č. 50: Čl. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Pozn. č. 50aa: Čl. 12a Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 stanovující postup provádění Nařízení (EHS) 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Pozn. č. 51: § 67 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Pozn. č. 52: § 77 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 52a: § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pozn. č. 53: § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Pozn. č. 54: Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 55: § 102 zákona č. 435/2004 Sb.

Pozn. č. 56: § 55 zákona č. 48/1997 Sb.

Pozn. č. 60: § 24 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. § 21 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Pozn. č. 61: Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Pozn. č. 62: Čl. 25 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Pozn. č. 63: Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 64: § 16c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 65: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Pozn. č. 66: zrušena

Pozn. č. 66a: § 6 odst. 2 věta třetí zákona č. 500/2004 Sb.

Pozn. č. 67: zrušena

Pozn. č. 68: § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.

Pozn. č. 69: § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

Pozn. č. 69a: § 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.

Pozn. č. 70: § 69 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 258/2000 Sb.

Pozn. č. 71: § 82 odst. 2 písm. v) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 72: § 45a odst. 3 živnostenského zákona.

Pozn. č. 73: § 278 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 73a: § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 74: § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.

Pozn. č. 74a: § 2 odst. 6 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

Pozn. č. 75: § 963 občanského zákoníku.

Pozn. č. 76: § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Pozn. č. 76aa: zrušena

Pozn. č. 77: § 15 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 78: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Pozn. č. 79: Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

Pozn. č. 80: Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 81: § 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 81a: § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Pozn. č. 82: § 88 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 84: § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.