Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 12. 2019

 

Poznámky:

Pozn. č. 1: Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb. Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

Pozn. č. 1a: Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

Pozn. č. 2: § 30 občanského zákoníku.

Pozn. č. 5: Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5a: Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5b: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Pozn. č. 5c: § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pozn. č. 5e: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 5f: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6a: Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).

Pozn. č. 6b: § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 8: § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.

Pozn. č. 9: § 2f zákona č. 252/1997 Sb., zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 10: § 10 a 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Pozn. č. 11: § 95 a 118 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pozn. č. 12: Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.

Pozn. č. 13: Např. zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a zákona č. 275/1994 Sb.

Pozn. č. 13a: zrušena

Pozn. č. 14: § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 15: § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.

Pozn. č. 15b: § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 15e: § 6 odst. 4 písm. a) bod 13 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.

Pozn. č. 17: Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 17b: § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 305/2008 Sb.

Pozn. č. 17c: § 15a odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

Pozn. č. 18: § 195 a § 206 odst. 2 zákoníku práce.

Pozn. č. 19: Např. § 92 odst. 2 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., § 106 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb.

Pozn. č. 19b: § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

Pozn. č. 19c: § 45b odst. 2 a § 69 odst. 1 a 2 zákona o rodině. § 19 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 19d: § 45 zákona o rodině.

Pozn. č. 20: § 3643 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pozn. č. 20a: § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Pozn. č. 20b: § 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.

Pozn. č. 20c: § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Pozn. č. 20d: § 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Pozn. č. 21: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 21a: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 21b: § 141159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pozn. č. 21c: § 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Pozn. č. 21d: § 4547 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Pozn. č. 24: § 276 a násl. občanského soudního řádu.

Pozn. č. 25: § 118 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

Pozn. č. 25a: § 192 odst. 1 věta první a § 194 zákoníku práce.

Pozn. č. 25b: § 125 zákona č. 187/2006 Sb.

Pozn. č. 25c: zrušena

Pozn. č. 25d: § 192 odst. 5 zákoníku práce.

Pozn. č. 26: Zákon č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995. Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

Pozn. č. 27: § 6 čl. II odst. 1 zákona ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.

Pozn. č. 28: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 34: § 25 a 38 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

Pozn. č. 34a: zrušena

Pozn. č. 34b: § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Pozn. č. 35a: Například § 56 odst. 25, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.

Pozn. č. 35b: § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pozn. č. 36: § 8 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Pozn. č. 37: § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 37a: § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 37b: zrušena

Pozn. č. 37e: zrušena

Pozn. č. 38: § 953 občanského zákoníku.

Pozn. č. 38a: § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.

Pozn. č. 39: § 796 občanského zákoníku.

Pozn. č. 39a: § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 40: § 824 občanského zákoníku.

Pozn. č. 41: § 826 občanského zákoníku.

Pozn. č. 42: § 928 občanského zákoníku.

Pozn. č. 43: § 958 občanského zákoníku.

Pozn. č. 44: § 963 občanského zákoníku.

Pozn. č. 45: § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Pozn. č. 46: § 93a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 47: Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.

Pozn. č. 48: § 2430 až 2444 občanského zákoníku.