Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Účinnost od: 30. 6. 2013
Účinnost do: 31. 12. 2013

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ
A ZÁVĚREČNÁ

§ 88 až § 99

zrušeny

§100

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), se doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) bod 6 se za slova "burzovních dohodců" vkládají slova "a makléřů".

2. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo "burz" vkládají slova "organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry".

§101

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Znění § 37 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, mohou účtovat místo v soustavě jednoduchého účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, pokud v ní budou účtovat po celé účetní období.".

2. V § 67 odst. 1 se vkládají za slovo "použít" slova "v rozsahu, v němž je vytvářen podle tohoto zákona povinně,".

3. V § 67 se nahrazuje odstavec 2 tímto zněním:

"(2) Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost z čistého zisku. Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti příplatky společníků nad hodnotu vkladů.".

4. V § 124 se nahrazuje odstavec 1 tímto zněním:

"(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního jmění.".

5. V § 155 odst. 3 se připojuje věta tohoto znění: "Jiné druhy akcií, než které upravuje tento zákon, nesmějí být vydávány.".

6. V § 187 odst. 1 se za písmeno e) zařazuje nové písmeno f) tohoto znění:

"f) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak,".

Dosavadní ustanovení označené písmenem f) se označuje písmenem g) a ustanovení označené jako písmeno g) se označuje jako písmeno h).

7. V § 217 se nahrazuje dosavadní odstavec 1 tímto zněním:

"(1) Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené stanovami. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního jmění.".

8. Do § 217 se vkládá odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Vytváří-li se rezervní fond splácením vyšší částky, než odpovídá upsané jmenovité hodnotě akcií (emisní ážio), a placená částka nestačí na zaplacení jmenovité hodnoty akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.".

9. V § 261 odst. 3 se nahrazují písmena a), b) a c) tímto zněním:

"a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka,

b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

c) z burzovních obchodů a jejich zprostředkování (§ 642) a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů.".

V písmenu d) se nahrazují slova "smlouvy o uložení cenných papírů a jiných hodnot" slovy "smlouvy o bankovním uložení věci".

10. Název Dílu XXII, Hlavy II, ČÁSTI TŘETÍ obchodního zákoníku zní:

"Smlouva o bankovním uložení věci".

11. V § 700 se dosavadní text nahrazuje zněním:

"§ 700

Smlouvou o bankovním uložení věci se zavazuje banka převzít určité věci mimo cenných papírů (předmět uložení), aby je uložila a spravovala, a uložitel se zavazuje platit za to úplatu.".

12. V § 762 se nahrazují slova "smlouvu o uložení cenných papírů nebo jiných hodnot" slovy "smlouvu o bankovním uložení věci".

§102

zrušen

§103

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

* * *

Zákon č. 89/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 15. března 1993. Zákon č. 331/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994. Zákon č. 259/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995. Zákon č. 61/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1996. Zákon č. 152/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1996. Zákon č. 15/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1998, s výjimkou § 2, § 21 až 28 a § 30 bodů 1 a 2, které nabyly účinnosti dnem 6. února 1998. Zákon č. 70/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 29. března 2000. Zákon č. 307/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 7. září 2000. Zákon č. 362/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 129, které nabylo účinnosti dnem 1. července 2002, a s výjimkou ustanovení části první čl. I § 45b, § 45c odst. 13, § 48b až 48i, § 72 odst. 12, (Pozn. autora: V § 72 se nevyskytuje odst. 12, ustanovení se pravděpodobně vztahuje na odst. 9) § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3, § 78f, § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13, a ustanovení části druhé čl. III § 35n odst. 7, § 35r a 35s, která nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Zákon č. 239/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. září 2001 a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2011. Zákon č. 259/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 25. července 2001. Zákon č. 501/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. prosince 2001. Zákon č. 308/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 12. července 2002, s výjimkou ustanovení § 80e zákona o cenných papírech, ve znění tohoto zákona, a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, která nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost., tj. dnem 1. května 2004. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění tohoto zákona, nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003. Nález Ústavního soudu č. 476/2002 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. března 2003. Zákon č. 88/2003 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2003. Zákon č. 257/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 2004. Zákon č. 56/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 8. března 2006. Zákon č. 296/2007 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákon č. 230/2008 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2008. Zákon č. 227/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2010. Zákon č. 409/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011. Zákon č. 134/2013 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. června 2013.

Čl. III
zákona č. 152/1996 Sb.

1. Zástavní práva k cenným papírům vzniklá před účinností tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

2. Osoby, na které se vztahuje tento zákon a jejichž právní poměry tomuto zákonu odporují, jsou povinny tyto poměry uvést do souladu s tímto zákonem nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

3. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 45 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nezakládají oprávnění obchodovat s právy podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

4. Povolení vydaná před účinností tohoto zákona podle § 50 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, nezakládají oprávnění organizovat poptávku a nabídku práv podle § 14 a 15 zákona o cenných papírech.

5. Vznik právních vztahů z již uzavřených smluv obdobných smlouvám podle § 70a, jakož i nároky z těchto vztahů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

6. Středisko je povinno započít s plněním povinností uvedených v § 87c odst. 3 a 4 nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. IV
zákona č. 152/1996 Sb.

Zrušuje se zákon č. 600/1992 Sb., o cenných papírech.

Čl. V
zákona č. 152/1996 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

§ 32

Přechodná ustanovení zákona č. 15/1998 Sb.

(1) Ve vztahu k osobám vykonávajícím ke dni 1. dubna 1998 v souladu s dosavadními právními předpisy činnost na základě povolení podle § 45 a 50 je Komise pro cenné papíry do 31. března 1999 oprávněna zahájit správní řízení, jehož účelem je prověřit předpoklady pro další výkon této činnosti u dané osoby. Komise pro cenné papíry je oprávněna v tomto řízení rozhodnout o tom, že povolení vydaná před 1. dubnem 1998 se zrušují, mění nebo zůstávají v platnosti.

(2) Ve lhůtě uvedené v úkonu Komise pro cenné papíry, kterým se zahajuje řízení podle předchozího odstavce, je osoba povinna předložit údaje požadované v § 45 odst. 3 nebo § 50 odst. 3 a 4. Při rozhodování v tomto řízení Komise pro cenné papíry vychází z posouzení věcných, personálních, organizačních a ekonomických předpokladů pro výkon činnosti, která podléhá povolení, a z posouzení vzájemné slučitelnosti současného výkonu činností uvedených v § 46 odst. 2 z hlediska zabránění vzniku střetu zájmů.

(3) Osoby, které vykonávají některou z činností uvedených v § 46 odst. 2 nebo § 70b tohoto zákona na základě podmínek zvláštních zákonů, mohou v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise pro cenné papíry o jejich žádosti na základě § 45 nebo 70b, podané nejpozději do 1. července 1998. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost podle § 46 odst. 2 nebo § 70b uplynutím této lhůty zaniká. To se však netýká České národní banky ve vztahu k její činnosti spočívající ve vypořádání obchodů s cennými papíry evidovaných v souladu s § 98 odst. 2 tohoto zákona.

(4) Obchodník s cennými papíry je povinen uvést své základní jmění do souladu s § 45a odst. 1 a 2 do 1. dubna 2000.

Čl. II

Přechodná ustanovení zákona č. 362/2000 Sb.

1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a přijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na veřejném trhu se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za registrované cenné papíry. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a nepřijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na žádném veřejném trhu pozbývají dnem účinnosti tohoto zákona veřejnou obchodovatelnost a nestávají se registrovanými cennými papíry. Organizátor veřejného trhu je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona přezkoumat, zda cenné papíry veřejně obchodovatelné podle dosavadních právních předpisů a přijaté k obchodování na veřejném trhu splňují podmínky stanovené tímto zákonem, s výjimkou schválení prospektu Komisí. Pokud nesplňují podmínky pro přijetí k obchodování na veřejném trhu podle § 72, rozhodne ve stejné lhůtě o vyloučení těchto cenných papírů z obchodování na veřejném trhu. Ve výroční zprávě podle § 80a jsou emitenti povinni uvést ty náležitosti prospektu, které neobsahoval prospekt těchto cenných papírů uveřejněný před účinností tohoto zákona.

2. Ustanovení bodu 1 o uveřejnění náležitostí prospektu se nevztahuje na registrované cenné papíry, které v souladu s tímto zákonem nemusejí mít prospekt nebo které organizátor veřejného trhu vyloučil podle bodu 1.

3. Řízení o povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

4. Řízení o zákazu veřejného obchodování s cennými papíry, která byla zahájena podle dosavadních právních předpisů a nebyla k tomuto dni pravomocně skončena, se tímto dnem zastavují.

5. Pro povinnosti emitenta cenných papírů vydávaných na základě veřejné nabídky platí dosavadní právní úprava, pokud již byla ke dni účinnosti tohoto zákona učiněna veřejná nabídka, včetně případné výzvy k upisování akcií.

6. Při prvním jmenování členů správní rady Fondu jmenuje ministr financí jednoho člena na 1 rok, jednoho člena na 2 roky, jednoho člena na 3 roky, jednoho člena na 4 roky a jednoho člena na 5 let.

7. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení udělené podle tohoto zákona, a to v následujícím rozsahu:

a) povolení k obchodování s cennými papíry podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),

b) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. a) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. e),

c) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. b) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b),

d) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. c) a d) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a); jestliže povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se vztahuje pouze na činnost podle § 46 odst. 2 písm. c) nebo d), pozbývá v tomto rozsahu platnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona,

e) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. e) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a),

f) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),

g) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. g) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b), a

h) povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. h) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. d) a f).

8. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona ve vztahu k cenným papírům se považuje za povolení podle tohoto zákona ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b). Povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c), ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. d) až g).

9. Komise na žádost obchodníka s cennými papíry vystaví osvědčení o rozsahu povolení podle tohoto zákona v souladu s body 7 a 8.

10. Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona

a) uvést svou právní formu do souladu s tímto zákonem; to neplatí pro Fond národního majetku České republiky,

b) uvést výši základního kapitálu do souladu s tímto zákonem,

c) uvést kapitálovou přiměřenost, jejíž pravidla je povinen dodržovat podle § 46d odst. 1, do souladu s tímto zákonem,

d) předložit Komisi údaje o osobách podle § 45 odst. 4 písm. d) za účelem prokázání, že úzké propojení mezi obchodníkem s cennými papíry a těmito osobami nebrání účinnému výkonu státního dozoru,

e) uvést pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry (§ 47a) a pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům (§ 47b) do souladu s tímto zákonem, a

f) předložit Komisi údaje o osobách fakticky řídících činnost obchodníka s cennými papíry [§ 45 odst. 4 písm. g)] a doklady [§ 45 odst. 5 písm. b)] pro účely udělení souhlasu podle § 46a.

11. Nesplní-li obchodník s cennými papíry povinnosti podle bodu 10 ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, může Komise uplatnit sankce podle tohoto zákona.

12. Osobám fakticky řídícím činnost obchodníka s cennými papíry, kterým Komise neudělí souhlas podle § 46a ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, zaniká jejich oprávnění fakticky řídit činnost obchodníka s cennými papíry.

13. Osobě, která po uplynutí lhůty podle bodu 12 vykonává činnost osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry v rozporu s bodem 12, lze uložit sankci podle tohoto zákona.

14. Jestliže Komise ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona neudělí souhlas osobám s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry podle § 48a, platí po uplynutí této lhůty ustanovení § 48a odst. 8.

15. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou řízení uvedených v bodech 3 a 4, se dokončí podle tohoto zákona.

16. Organizátor mimoburzovního trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni uvést formu akcií do souladu s tímto zákonem do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

17. Organizátor veřejného trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni doplnit své interní předpisy a podle nich organizovat veřejný trh a organizovat a provozovat vypořádací systém v souladu s tímto zákonem do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

18. Pokud se v právních předpisech používá pojem "veřejně obchodovatelné cenné papíry", rozumí se tím "registrované cenné papíry".

Čl. IV
Zákona č. 259/2001 Sb.

1. Pokud o povolení k některé z činností uvedených v § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, žádá obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, nevztahují se na něj ustanovení § 45 odst. 3 a § 46c odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb. Tím není dotčeno ustanovení čl. II bodu 10 písm. a) a b) zákona č. 362/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění tohoto zákona, ani ustanovení bodu 2.

2. Obchodník s cennými papíry, který ke dni účinnosti tohoto

zákona nemá vydány akcie v zaknihované podobě, je do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona povinen uvést podobu svých akcií do souladu s požadavkem § 45 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obchodník s cennými papíry, který vykonával činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, nebo činnost svojí povahou obdobnou na základě povolení uděleného podle § 45 zákona č. 591/1992 Sb. do 31. prosince 2000, je oprávněn v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí Komise o jeho žádosti o udělení povolení k výkonu činnosti podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., podané nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona. Nebude-li žádost v této lhůtě podána, oprávnění vykonávat činnost uvedenou v § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb. nebo činnost svojí povahou obdobnou uplynutím této lhůty zaniká.

Čl. V
zákona č. 308/2002 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Registrace podle § 45a provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za registraci provedenou podle tohoto zákona. Osoby vykonávající činnost podle § 45a odst. 1 ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinny uvést své postavení do souladu s tímto ustanovením do 1 roku ode dne účinnosti zákona.

3. Ustanovení tohoto zákona o uspokojení zástavního věřitele ze zastavených cenných papírů se použijí i na zástavní práva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Nároky uplatněné před účinností tohoto zákona zůstávají nedotčeny.

5. Výpočet výše příspěvku do Fondu se řídí ustanoveními tohoto zákona od prvního dne čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém nabude tento zákon účinnosti.

6. Povinnost podle § 47c odst. 8 splní obchodník s cennými papíry poprvé za celé kalendářní čtvrtletí následující po nabytí účinnosti tohoto zákona.