Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Obecná ustanovení

Účinnost od: 30. 6. 2013
Účinnost do: 31. 12. 2013
ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ
§1

§1 (1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, (Pozn. č. 1: § 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.) zatímní listy, (Pozn. č. 2: § 176 obchodního zákoníku.) poukázky na akcie, (Pozn. č. 2a: § 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.) podílové listy, (Pozn. č. 3: § 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.) dluhopisy, (Pozn. č. 4: Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.) investiční kupóny, (Pozn. č. 6: Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.) kupóny (§ 12), opční listy, (Pozn. č. 6a: § 217a obchodního zákoníku.) směnky, (Pozn. č. 7: Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.) šeky, (Pozn. č. 7: Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.) , (Pozn. č. 8: § 720 obchodního zákoníku.) náložné listy, (Pozn. č. 9: Zejména § 612 obchodního zákoníku.) skladištní listy (Pozn. č. 10: § 528 obchodního zákoníku.) a zemědělské skladní listy. (Pozn. č. 10a: Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.)

§1 (2) Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

§1 (3)  Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. (Pozn. č. 6b: Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.)

§2
 
Jsou-li cenné papíry stejného druhu vydány stejnou osobou ve stejné formě a stejné podobě a vznikají-li z nich stejná práva, jde o zastupitelné cenné papíry.
§3

§3 (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad nebo na jméno. Zákon (Pozn. č. 11: Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.) může určit, že lze cenný papír vydat jen v některé z uvedených forem.

§3 (2)

 Pokud právní předpis (Pozn. č. 11a: Např. § 156 obchodního zákoníku.) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.

§3 (3) Pokud právní předpis (Pozn. č. 11a: Např. § 156 obchodního zákoníku.) označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.

§4

Náležitosti cenných papírů

§4 (1) Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis. (Pozn. č. 12: Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb., § 23 zákona č. 92/1991 Sb., § 11 zákona č. 248/1992 Sb., § 2 vyhlášky č. 160/1956 Ú. l., o podmínkách přepravy nákladů po moři, § 12 a 3 a násl. zákona č. 530/1990 Sb.)

§4 (2) Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není:

a) jejich číselné označení,

b) podpisy nebo jejich otisky,

c) údaj o povolení příslušného státního orgánu.

§4 (3) Je-li podle zákona nutné rozlišit jednotlivé zaknihované cenné papíry, je osoba vedoucí jejich evidenci povinna pro tento účel číselné označení těmto jednotlivým cenným papírům z podnětu jejich emitenta přidělit.

§5

Vydávání cenného papíru

§5 (1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného. (Pozn. č. 12c: Např. § 168 odst. 3 obchodního zákoníku.)

§5 (2) Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen "emitent"), platí ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. (Pozn. č. 1: § 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.) (Pozn. č. 3: § 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.)

§5 (3) Cenný papír, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro něj právním předpisem, je řádně vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při jeho vydání nebo že se nestal zákonem stanoveným způsobem majetkem svého prvního nabyvatele, byl-li první nebo kterýkoliv další nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír. Tím není dotčena odpovědnost osob, které porušily povinnosti při vydávání cenných papírů. Není-li prokázán opak, má se za to, že nabyvatel jednal v dobré víře.

 

§5 (4) Osoby, do jejichž práv bylo zasaženo vydáním cenných papírů postupem podle odstavce 4, mají právo na náhradu škody, jak vůči emitentovi, tak vůči osobám, které jménem emitenta nebo na jeho účet v této věci jednaly. Tato odpovědnost za škodu se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.

§5a

Hromadná listina

§5a (1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých cenných papírů, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.

§5a (2) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry; určí-li emitent podmínky pro její výměnu v emisních podmínkách nebo, jde-li o účastnické cenné papíry, ve stanovách, pak při splnění těchto podmínek.

§5a (3) Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru podle § 38; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.

§6

Emisním kurzem cenného papíru se rozumí peněž ní částka, za kterou emitent vydává cenný papír.

§7

zrušen

§8

zrušen

§8a

Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů (Pozn. č. 12f: Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.) než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.

§ 8b až 11

zrušeny

§12

Kupóny

§12 (1) Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele.

§12 (2) Listinné kupóny se vydávají v kupónovém archu. Součástí kupónového archu může být talón, z něhož plyne právo na vydání nového kupónového archu. Talón není cenným papírem.

§12 (3) Kupón musí obsahovat údaje o

a) druhu, emitentovi a číselném označení cenného papíru, k němuž byl vydán, s výjimkou číselného označení zaknihovaného cenného papíru,

b) výši výnosu nebo způsobu jeho určení,

c) datu a místu uplatnění práva na výnos.