Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 10. 2015

Pozn. č. 1a: zrušena

Pozn. č. 1b: zrušena

Pozn. č. 33b: zrušena

Pozn. č. 33c: zrušena

Pozn. č. 33f: zrušena

Pozn. č. 34a: zrušena

Pozn. č. 34b: zrušena

Pozn. č. 34c: zrušena

Pozn. č. 34e: zrušena

Pozn. č. 34f: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.

Pozn. č. 34g: zrušena

Pozn. č. 34h: zrušena

Pozn. č. 34i: zrušena

Pozn. č. 35a: § 83 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. § 8 a násl. zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. § 5 a násl. zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 36: § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Pozn. č. 38: zrušena

Pozn. č. 40: zrušena

Pozn. č. 41: zrušena

Pozn. č. 42: zrušena

Pozn. č. 43: zrušena

Pozn. č. 44: zrušena

Pozn. č. 45: zrušena

Pozn. č. 46: zrušena

Pozn. č. 47: zrušena

Pozn. č. 48: zrušena

Pozn. č. 49: zrušena

Pozn. č. 50: zrušena

Pozn. č. 51: zrušena

Pozn. č. 52: zrušena

Pozn. č. 53: zrušena

Pozn. č. 53a: zrušena

Pozn. č. 53b: zrušena

Pozn. č. 53c: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 53q: zrušena

Pozn. č. 53ccc: zrušena

Pozn. č. 54: Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.

Pozn. č. 55: zrušena

Pozn. č. 56a: § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb.

Pozn. č. 56b: Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví.

Pozn. č. 56c: Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.

Pozn. č. 56d: Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.

Pozn. č. 57: § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

Pozn. č. 57a: zrušena

Pozn. č. 57b: § 2 zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

Pozn. č. 57c: zrušena

Pozn. č. 57d: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 57e: § 11 odst. 1 a § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 57f: § 10 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.

Pozn. č. 57bbb: zrušena

Pozn. č. 58: Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.

Pozn. č. 58a: Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů.

Pozn. č. 58b: § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 7/2008 Sb.

Pozn. č. 58c: § 10 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 58d: Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 58e: Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.

Pozn. č. 58f: Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Pozn. č. 58fff: zrušena

Pozn. č. 60: zrušena

Pozn. č. 62: zrušena

Pozn. č. 62a: zrušena

Pozn. č. 62b: zrušena

Pozn. č. 62c: zrušena

Pozn. č. 62d: Čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství. Čl. 150 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozn. č. 62e: zrušena

Pozn. č. 62f: zrušena

Pozn. č. 62g: zrušena

Pozn. č. 62h: zrušena

Pozn. č. 63: Například § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb.

Pozn. č. 64: § 6 a následující vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Pozn. č. 65: Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

Pozn. č. 66: § 1 písm. b) zákona č. 219/1995 Sb.

Pozn. č. 67: § 1 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb.

Pozn. č. 67a: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.

Pozn. č. 67b: zrušena

Pozn. č. 67c: zrušena

Pozn. č. 67d: zrušena

Pozn. č. 67e: zrušena

Pozn. č. 68: zrušena

Pozn. č. 69: zrušena

Pozn. č. 69a: zrušena

Pozn. č. 69b: zrušena

Pozn. č. 70: zrušena

Pozn. č. 71: zrušena

Pozn. č. 72: zrušena

Pozn. č. 72a: zrušena

Pozn. č. 74: zrušena

Pozn. č. 75: zrušena

Pozn. č. 75a: zrušena

Pozn. č. 75b: zrušena

Pozn. č. 76: § 6 zákona č. 358/1992 Sb.

Pozn. č. 77: Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 77a: § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Pozn. č. 78: § 256 odst. 1 písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.

Pozn. č. 78a: Čl. 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského společenství. Čl. 159 a 164 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozn. č. 79: zrušena

Pozn. č. 79a: § 19 a 52d zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

Pozn. č. 80: § 71a71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 80a: § 232 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Pozn. č. 80b: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Pozn. č. 80c: Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Pozn. č. 80d: Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 80ccc: zrušena

Pozn. č. 81: § 20b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.

Pozn. č. 82: zrušena

Pozn. č. 83: zrušena

Pozn. č. 84: zrušena

Pozn. č. 85: zrušena

Pozn. č. 85a: Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

Pozn. č. 85b: zrušena

Pozn. č. 85aaa: zrušena

Pozn. č. 86: zrušena

Pozn. č. 86a: § 92, 93 a 99a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Pozn. č. 86b: § 115 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.

Pozn. č. 86c: zrušena

Pozn. č. 86d: zrušena

Pozn. č. 86e: zrušena

Pozn. č. 86f: zrušena

Pozn. č. 86g: § 35 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

Pozn. č. 86h: zrušena

Pozn. č. 86i: zrušena

Pozn. č. 86j: § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 87: zrušena

Pozn. č. 88: zrušena

Pozn. č. 89: zrušena

Pozn. č. 90: § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., ve znění zákona č. 482/2001 Sb.

Pozn. č. 91: § 35 zákona č. 256/2004 Sb. § 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 92: § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Pozn. č. 93: zrušena

Pozn. č. 94: § 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.

Pozn. č. 95: zrušena

Pozn. č. 96: Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Pozn. č. 99: Například § 70 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Pozn. č. 100: zrušena

Pozn. č. 101: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného pod č. 243/1998 Sb., a Protokolu č. 14, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb. m. s. Dodatkový protokol a Protokoly č. 4, 6 a 7, vyhlášené pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11, vyhlášeného pod č. 243/1998 Sb. Protokol č. 13, vyhlášený pod č. 114/2004 Sb. m. s.

Pozn. č. 101aaa: zrušena

Pozn. č. 102: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 102aa: zrušena