Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Obecná ustanovení

Účinnost od: 24. 4. 2020

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ikona zobrazí komentář...
§244

§244 (1) Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení.

§244 (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí,

a) rozhodl-li o sporu nebo o jiné právní věci rozhodce nebo stálý rozhodčí soud, (Pozn. č. 98: Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.) nebo rozhodčí komise spolku,

b) jestliže se rozhodnutí správního orgánu v důsledku námitek nebo jiného obdobného úkonu účastníka právního poměru učiněného před správním orgánem podle zvláštního zákona zrušuje nebo pozbývá účinnosti,

c) odkázal-li podle zvláštního právního předpisu správní orgán účastníky právního poměru s jejich nároky na řízení před soudem. (Pozn. č. 99: Například § 70 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.)

§245

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona.