Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Účinnost od: 1. 1. 2020
Účinnost do: 30. 4. 2020

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

CZ-CPA

Popis služby

 

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

33.17.19

Opravy invalidních vozíků.

36.00.2

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.

38.1

Sběr a přeprava komunálního odpadu.

38.2

Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.

49

zrušena

49.39.2

Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob.

50

zrušena 

51

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

55
56

Ubytovací služby. 
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 5759 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

59.14

Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.

81.21.10

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11

Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86

Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.

87

Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.

88.10, 88.91

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

90

Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.

90, 91, 93

Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).

93.11, 93.12

Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.

93.13

Služby posiloven a fitcenter.

93.29.11

Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.

93.29.21

Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.

96.03

Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.

96.04

Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

 

 

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od k 1. lednu a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018. (Pozn. č. 72: Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.)

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.

Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.

 

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

 

CZ-CPA

Popis služby

49

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky

50

Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.


Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.