Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Směrná účtová osnova pro podnikatele


Bc. Alena Haas Kubátová
25. 5. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Směrná účtová osnova slouží k uspořádání a označení účtových tříd a skupin.

Foto: 123RF

 

Dnes se zaměříme na směrnou účtovou osnovu pro podnikatele. Jaká je její úloha při vedení účetnictví? Co jsou podrozvahové účty a k čemu slouží účty vedené v rámci vnitropodnikového účetnictví?


 

Základní informace o směrné účtové osnově pro podnikatele

Úkolem směrné účtové osnovy (dále jen „SÚO“) je uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin pro účtování o stavu a pohybu majetku, aktiv, pasiv, výnosů a nákladů účetní jednotky. SÚO má těsnou vazbu na účetní výkazy, jejichž řádky přímo na SÚO navazují. To, jak je účtová osnova uspořádána, ovlivňuje sestavení účetní závěrky.

Účtová osnova dále souvisí s účtovým rozvrhem, protože právě na základě SÚO jsou účetní jednotky povinny účtový rozvrh sestavit. Uvádí zde účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky za příslušné účetní období.

Strukturu SÚO definuje prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.

Uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele

SÚO je založena na dvou řadách účtů – rozvahových a výsledkových. Rozvahové účty se dále dělí na aktivní a pasivní a výsledkové účty se dělí na účty nákladů a výnosů.

Dále jsou součástí SÚO zvláštní závěrkové účty v účtových skupinách 70 a 71, které slouží pro uzavírání a otevírání účetních knih (účtů). Kromě toho obsahuje účtová třída 7 podrozvahové účty, u nichž se pojďme na okamžik zastavit. Předmětem těchto účtů je zachycení skutečností, které jsou součástí finančně majetkové struktury účetní jednotky, ale nejsou zachyceny na rozvahových účtech.

Zůstatky na těchto účtech neovlivní rozvahu. Vznikají proto, že některé skutečnosti nelze na rozvahových účtech zobrazit. Může jít například o nejistá či podmíněná aktiva nebo dluhy, nedobytné pohledávky, případně pohledávky a dluhy z pevných termínových obchodů a opcí, nejsou-li zachyceny v rozvaze.

Dále může jít o aktiva pořízená bezúplatně z dotací, aktiva a dluhy související s finančním leasingem, popřípadě drobný majetek, který nesplňuje limit pořizovací ceny potřebný pro zařazení do dlouhodobého majetku.

Účtová třída 8 a 9 obsahuje účty vnitropodnikového účetnictví. Třída 8 se obvykle používá pro zúčtování vnitropodnikových nákladů a třída 9 k zúčtování vnitropodnikových výnosů. Vedení vnitropodnikového účetnictví není povinné, jeho podstatou je evidovat náklady a výnosy za jednotlivé vnitropodnikové útvary (například zásobování, správa či odbyt) a poskytovat tak účetní jednotce přehled o tom, jak který útvar hospodaří.

SÚO pro podnikatele je členěna do deseti jednomístných účtových tříd (0–9), které jsou dále děleny do devíti dvoumístných účtových skupin (maximálně).

Účtové třídy a skupiny SÚO jsou pro rok 2020 následující:

0 – Dlouhodobý majetek

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

06 – Dlouhodobý finanční majetek

07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

1 – Zásoby

11 – Materiál

12 – Zásoby vlastní činnosti

13 – Zboží

15 – Poskytnuté zálohy na zásoby

19 – Opravné položky k zásobám

2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

21 – Peněžní prostředky v pokladně

22 – Peněžní prostředky na účtech

23 – Krátkodobé úvěry

24 – Krátkodobé finanční výpomoci

25 – Krátkodobý finanční majetek

26 – Převody mezi finančními účty

29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

32 – Závazky (krátkodobé)

33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

34 – Zúčtování daní a dotací

35 – Pohledávky za společníky

36 – Závazky ke společníkům

37 – Jiné pohledávky a závazky

38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

43 – Výsledek hospodaření

45 – Rezervy

46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

47 – Dlouhodobé závazky

48 – Odložený daňový závazek a pohledávka

49 – Individuální podnikatel

5 – Náklady

50 – Spotřebované nákupy

51 – Služby

52 – Osobní náklady

53 – Daně a poplatky

54 – Jiné provozní náklady

55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

56 – Finanční náklady

57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

64 – Jiné provozní výnosy

66 – Finanční výnosy

69 – Převodové účty

7 – Závěrkové a podrozvahové účty

70 – Účty rozvažné

71 – Účet zisků a ztrát

8, 9 – Vnitropodnikové účetnictví

Členění majetku do jednotlivých účtových tříd a skupin respektuje kromě hlediska likvidnosti majetku a funkce v hospodářské činnosti podniku zejména požadavek sestavení a náplně jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

Pasiva jsou členěna na vlastní a cizí zdroje. Členění závazků respektuje hledisko krátkodobosti a dlouhodobosti a vlastní kapitál je členěn podle jednotlivých zdrojů jeho tvorby, tj. na kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, nerozdělený zisk a hospodářský výsledek běžného období.

Náklady v SÚO jsou v zásadě uspořádány z hlediska druhů, člení se na provozní (skupiny 50–55, 58, 60–64) a finanční (skupiny 56, 57 a 66). Zvláštní nákladovou skupinou je pak 59, kde jsou evidovány daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů a skupina 69, kde jsou členěny převodové účty.

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
31. 7. 2020 12:40:40
Patrik: Pokud myslíte odkaz pod článkem, tak mně funguje..
Hlášení závadného obsahu

Patrik
27. 7. 2020 13:28:10
Nejde mi kliknut na web https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ucetni-souvztaznosti/vzorovy-uctovy-rozvrh-pro-podnikatele/
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,025 Kč
21,56 Kč
-0,144 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru