Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daň z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí


Poplatník
Předmět daně
Osvobození od daně u jednotek a nových staveb
Základ daně
Sazba a výpočet daně, daňové přiznání

Poplatník

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je:
 • převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,
 • nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:
 • pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
 • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
 • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích dvou bodech.
 
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v předchozím odstavci, na základě:
 • zajišťovacího převodu práva,
 • úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
 
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci:
 • prováděním pozemkových úprav,
 • přeměnami obchodních korporací, nebo
 • poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.

Osvobození od daně u jednotek a nových staveb

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k:
 • pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu,
 • nové stavbě rodinného domu,
 • jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem,
  • v nové stavbě bytového domu, nebo
  • nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, v bytovém domě,
 • jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.
 
Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.
 
Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.
 
Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá,
 • je nájemcem této jednotky,
 • je členem této právnické osoby a
 • podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.
 
Stane-li se jednotka součástí společného jmění manželů, nárok na osvobození od daně vznikne i v případě, kdy podmínky splní alespoň jeden z manželů.

Základ daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
 
Nabývací hodnotou je:
 • sjednaná cena,
 • srovnávací daňová hodnota,
 • zjištěná cena, nebo
 • zvláštní cena.

POSTUP PRO URČENÍ NABÝVACÍ HODNOTY:
 
Nabývací hodnotou je sjednaná cena,
 • je-li vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo
 • stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena.
 
Nabývací hodnotou je srovnávací daňová hodnota, je-li vyšší než sjednaná cena.
 
Nabývací hodnotou je zjištěná cena,
 • není-li nabývací hodnotou sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, nebo
 • stanoví-li toto zákonné opatření Senátu, že nabývací hodnotou je výlučně zjištěná cena.
 
Lze-li určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou výlučně tato cena.
 
Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
 
Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 %
 • směrné hodnoty, nebo
 • zjištěné ceny.
 
Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu.
 
Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena,
 • neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo
 • nelze-li určit směrnou hodnotu.
 
K určení srovnávací daňové hodnoty v případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, se souhrn hodnot všech podílů spoluvlastníka na nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním určí buď použitím zjištěné ceny, nebo použitím směrné hodnoty.
 
Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.
 
Směrná hodnota u zemědělského pozemku vychází výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a u lesního pozemku ze základní ceny určené podle souborů lesních typů, pokud tyto pozemky:
 • nejsou zastavěny,
 • netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou,
 • nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití a
 • nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění.
 
Směrná hodnota se určuje u:
 • pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
 • stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
 • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
 • nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v předchozích třech bodech,
 • pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.
 
Směrná hodnota se neurčuje u:
 • lesního pozemku s lesním porostem,
 • pozemku, který je vodní plochou,
 • stavby hromadné garáže a u pozemku, jehož součástí je stavba hromadné garáže,
 • nedokončené stavby nebo jednotky a u pozemku, jehož součástí je nedokončená stavba.
 
Pro určování směrné hodnoty u pozemku je při nesouladu mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem rozhodující skutečný stav.
 
Zjištěná cena je cena zjištěná podle zákona upravujícího oceňování majetku.

Sazba a výpočet daně, daňové přiznání

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.
 
Činí-li daň z nabytí nemovitých věcí méně než 200 Kč, daň se nestanoví a neplatí. Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem.
 
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad:
 • vlastnického práva k nemovité věci,
 • práva stavby, nebo
 • správy svěřeneckého fondu.
 
Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí.
 
Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.
 

Zdroj: WINLEX
Vytvořeno: 28. 3. 2014

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CAPITAL Control s.r.o.
Komplexní účetní servis
www.capitalcontrol.cz

RB Accountancy, s.r.o.
Účetní společnost zabívající se vedením účetnictví a daňové evidence
ucetnictviblahova.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,055 Kč
21,06 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru