Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákonné zdravotní pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb.
 
Zdravotní pojištění
Vznik a zánik zdravotního pojištění
Plátci pojistného zdravotního pojištění
Placení pojistného a penále
Oznamovací povinnost plátců pojistného
Výběr a změna zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění (§ 2)

Kdo musí být zdravotně pojištěný?
 • osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR
 • osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR
zaměstnavatel: pro účely zdravotního pojištění je to právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR
 
vyjmutí ze zdravotního pojištění: osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR a jsou činné v ČR pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území ČR, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné

Vznik a zánik zdravotního pojištění (§ 3)

Zdravotní pojištění vzniká dnem:
 • narození, pokud jde o osobu s trvalým pobytem na území ČR
 • kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem
 • získání trvalého pobytu na území ČR
 
Zdravotní pojištění zaniká dnem:
 • úmrtí nebo prohlášení za mrtvého
 • kdy osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem
 • ukončení trvalého pobytu na území ČR

Plátci pojistného zdravotního pojištění (§ 4)

1) pojištěnci, jestliže
 • jsou zaměstnanci a plynou jim příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků (výjimky jsou uvedené v § 5, písm. a)
 • jsou osobami samostatně výdělečně činnými (úplný výčet je uvedený v § 5, písm. b)
 • mají na území ČR trvalý pobyt a neplatí za ně pojistné stát
 
2) zaměstnavatelé

Zaměstnavatel platí část pojistného za své zaměstnance.
 
3) stát

Pojištění platí například za nezaopatřené děti, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeče o zaměstnání či osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi (více viz § 7).
 

Placení pojistného a penále (§ 9)

Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, z dalších dvou třetin zaměstnavatel. Jestliže zaměstnavatel svému zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, může na základě písemné smlouvy od zaměstnance chtít zaplatit zcela nebo alespoň zčásti částku, kterou má zaměstnavatel v této době hradit.

Při neomluvené nepřítomnosti v práci je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli částku, která odpovídá pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil.
 

Oznamovací povinnost plátců pojistného (§ 10)

Zaměstnavatel musí nejpozději do osmi dnů oznámit u příslušné zdravotní pojišťovny:
 • nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
 • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem; oznámení provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil
 • rozhodné skutečnosti pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné
 
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
 
Osobě podnikající na základě živnostenského oprávnění stačí oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. OSVČ musí zahájení i ukončení samostatné výdělečné činnosti oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, nejpozději do osmi dnů.
 
Narozené dítě musí do osmi dnů přihlásit jeho zákonný zástupce. Bude pojištěný u stejné zdravotní pojišťovny, u které je pojištěná matka v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců hned po přidělení rodného čísla.
 

Výběr a změna zdravotní pojišťovny (§ 11)

Od 1. prosince 2011 novela zákona o veřejném zdravotním pojištění změnila podmínky pro přechod k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit pojišťovnu je nově možné pouze k začátku nového roku. Přihláška bude muset být podána navíc nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny. To znamená do konce června.


Vytvořeno: 18. 6. 2012

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EPADUS s.r.o.
Kompletní účetní služby včetně mezd a poradenství.
www.epadus.cz

EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,055 Kč
21,06 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru