Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pojistné na sociální zabezpečení

Sociální pojištění zahrnuje:
 • pojistné na nemocenské pojištění
 • pojistné na důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Poplatníci
Povinnosti zaměstnavatelů
Výše a výpočet pojistného
Platba pojistného

Poplatníci

 • zaměstnavatelé (PO nebo FO), kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance
 • zaměstnanci
 • osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinné platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; pojistné na nemocenské pojištění jsou OSVČ povinné platit, pokud se dobrovolně k tomuto pojištění přihlásí
 • osoby, které se dobrovolně účastní důchodového pojištění
Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce a odvádí je na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu těchto osob.

Povinnosti zaměstnavatelů

 • sami vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět
 • odvádět také pojistné, které je povinen platit zaměstnanec
 • je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí
 • částky pojistného platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, ve stejné lhůtě jsou povinni zaslat i Přehled o výši pojistného s požadovanými údaji
 • zaměstnavatel, který si stanovil sám zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění, si odečte polovinu úhrnu zúčtovaných náhrad mzdy vyplacených svým zaměstnancům za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti od pojistného, které je povinen odvádět a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
 • místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se v těchto případech řídí
            o   sídlem zaměstnavatele, je-li právnickou osobou
            o   místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd
            o   trvalým bydlištěm fyzické osoby, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba

Výše a výpočet pojistného

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.
 
Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu.
 
Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců zaměstnavatele účastných nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné se u zaměstnance vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % nebo 26 %, popřípadě 21,5 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na účet příslušné OSSZ.
 
Zaměstnavatelé od 1. 1. 2011 si mohou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o pojistném sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (celkem ve výši 26 %) a nadále podle ustanovení § 9 odst. 2 odečítají z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce, pokud splňují podmínku, že jejich průměrný počet zaměstnanců je menší než 26 zaměstnanců a tuto skutečnost písemně oznámili místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to:
 • nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil, přičemž se k oznámení podanému po tomto datu nepřihlíží; zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok, nebo
 • v průběhu kalendářního roku, jedná-li se o zaměstnavatele, který se stal zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku, přičemž se zvýšená sazba pojistného používá od kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení podáno, až do konce kalendářního roku.
Zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínku pro stanovení zvýšené sazby pojistného nebo zaměstnavatelé, kteří nevyužili zákonné možnosti stanovit si zvýšenou sazbu pojistného, používají sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 2,3 % (celkem 25 %) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o pojistném a nemohou zároveň odečítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Platba pojistného

Pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu, v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence. Pokud jde o částku do 10 000 Kč, lze pojistné uhradit též v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ.

Od 1. 1. 2010 se  v případě placení na účet příslušné OSSZ považuje za den platby den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.


Zdroj: ČSSZ
Vytvořeno: 18. 6. 2012

Rychlé zprávy

Přehled pro zdravotní pojišťovnu podejte do 2. srpna

26. 7. 2021 | Přehled za rok 2020 musí OSVČ předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Letos musí přehled za zdravotní pojistné podat nejpozději v pondělí 2. srpna 2021. Tento termín platí pro všechny OSVČ. Nedoplatek pojistného je potřeba uhradit do osmi dnů ode dne podání přehledu. Pokud by se tak nestalo, začne po tomto termínu nabíhat penále, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Návod na vyplnění přehledu najdete v tomto článku.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Mercedes store
Online nákup autodílů, doplňků, dárků nejen pro auto.
www.mercedes-store.com

eStudánka.cz
Prodáváme chytré vychytávky pro ženy - šetří vaše zdraví i peněženku.
www.estudanka.cz

Daňový kalendář

31. 7. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,63 Kč
-0,020 Kč
21,75 Kč
-0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.07.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru